Gå tilbage

Formål for faget fysik/kemi

Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt viden om anvendelser af fysik og kemi. Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med naturvidenskabelige arbejdsformer og betragtningsmåder og indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fagene – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden.

Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde. Undervisningen skal udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi og give dem lyst til at lære mere.

Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne erkender, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknik skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til spørgsmål om menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

På Stepping Friskole er 10 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om de to fagtimer der er placeret over middag fra kl. 12.00-13.25. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet i fagmodulet over middag.

Trinmål efter 8. klassetrin

Fysikkens og kemiens verden

Målet er at kunne

 • anvende enkle fysiske eller kemiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener, herunder magnetisme, korrosion og tyngdekraft
 • anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener, der knytter sig til vejr og klima, herunder vands tilstandsformer, temperatur, tryk, luftfugtighed, gnidningselektricitet og vindhastighed (fælles med geografi)
 • kende jordens og månens bevægelser og nogle af de virkninger, der kan iagttages på jorden, herunder årstider, tidevand og sol- og måneformørkelser
 • beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser, der har betydning for liv eller hverdag
 • beskrive enkle principper i grundstoffernes periodesystem
 • kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler
 • kende generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, herunder tilstandsformer, surhedsgrad, varmeudvidelse, elektrisk- og termisk ledningsevne
 • beskrive og forklare energioverførsel, herunder elektrisk energioverførsel
 • gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers grundlæggende betydning i økosystemer (fælles med biologi)
 • beskrive hovedtræk af vands og kulstofs kredsløb i naturen (fælles med biologi og geografi).

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

Målet er at kunne

 • kende udviklingen i nogle forestillinger om stofopbygning og grundstoffernes periodesystem
 • kende nutidens forestilling om solsystemets opbygning
 • kende nogle af fortidens forestillinger om universets opbygning
 • kende eksempler på, at teknologiudvikling er tæt forbundet med fysisk og kemisk viden, herunder kommunikationsteknologi og enzymteknologi.

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

Målet er at kunne

 • beskrive og forklare udvalgte eksempler på energioverførsel i hverdagen og teknikken
 • give eksempler på, at der ved energiforsyning ofte produceres stoffer og varme, der påvirker miljøet
 • kende fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energikilder
 • kende til grundvandsdannelse i Danmark og forhold, der har indflydelse på vores muligheder for at indvinde rent drikkevand (fælles med biologi og geografi)
 • beskrive udvalgte produkters og materialers fremstilling, anvendelse, genanvendelse eller deponi
 • beskrive, hvorledes anvendelse af råstoffer eller materialer kan påvirke ressourceforbrug, miljø og affaldsmængde, herunder kul, plast og træ
 • kende eksempler på produktionsprocesser og deres delprocesser, herunder gæring.

Arbejdsmåder og tankegange

Målet er at kunne

 • formulere spørgsmål og indsamle relevante data
 • planlægge, gennemføre og evaluere praktiske og teoretiske undersøgelser
 • benytte udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven
 • læse og forstå informationer i faglige tekster
 • anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og formidling(fælles med biologi og geografi).