Gå tilbage

Formål for faget kristendomskundskab

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Stk. 2.
Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke kristne religioner og livsanskuelser.

Stk. 3. 
Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.

På Stepping Friskole er 10 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om de to fagtimer der er placeret over middag fra kl. 12.00-13.25. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet i fagmodulet over middag.

Trinmål efter 3. klassetrin

Livsfilosofi og etik

Målet er at kunne

 • tale med om almene tilværelsesspørgsmål med brug af enkle faglige begreber og med en begyndende bevidsthed om det religiøse sprog
 • samtale om og forholde sig til normer for samvær
 • give udtryk for en begyndende bevidsthed om, at mennesker lever og opfatter verden forskelligt afhængigt af deres kultur og religion.

Bibelske fortællinger

Målet er at kunne

 • kende til centrale fortællinger fra Det Gamle og Nye Testamente
 • tale med om indholdet af de bibelske fortællinger
 • gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis.

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

Målet er at kunne

 • samtale om, hvad kirke og kristendom er
 • samtale om udvalgte grundbegreber i kristendommen
 • kende til udvalgte symboler og ritualer samt synge og samtale om salmer og sange.

Trinmål efter 6. klassetrin

Livsfilosofi og etik

Målet er at kunne

 • udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål med bevidst brug af faglige begreber og det religiøse sprogs virkemidler
 • give eksempler på sammenhænge mellem værdier, normer og adfærd
 • udtrykke sig om, hvad det vil sige at være menneske, samt hvilken betydning tro kan have for livsopfattelsen.

Bibelske fortællinger

Målet er at kunne

 • gengive sammenhænge og modsætninger mellem Det Gamle og Nye Testamente og forholde sig til centrale fortællinger i et historisk perspektiv
 • formulere udvalgte bibelske fortællingers pointer
 • genkende eksempler på nutidige udtryk for bibelske fortællinger.

Kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng

Målet er at kunne

 • gengive centrale begivenheder i kristendommens historie – med særlig vægt på danske forhold
 • beskrive udvalgte grundbegreber i kristendommen og forholde sig til deres tolkning af tilværelsen

beskrive udvalgte symboler og ritualers brug samt synge og samtale om salmer og sange.