Gå tilbage

Barnets alsidige personlige udvikling:

Alsidig personlig udvikling De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler:
• En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid.
• Fantasi og kreativitet.

• Kompetence til at forstå og håndtere følelser.

At tilbyde børnene forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer
At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige personer, der selv kan tage initiativ
At skabe mulighed for, at børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i et socialt fællesskab

Mål
Vi vil give mulighed for:

 • ➢  At styrke barnets selvværd og selvtillid
 • ➢  At styrke barnets selvstændighed
 • ➢  At opleve at være afholdt og værdsat
 • ➢  At styrke barnets færdighed til at indgå i et socialt samspil
 • ➢  At lære barnet dets egne samt andres grænser at kende
 • ➢  At lære barnet at kunne rumme egne følelser og udvise empati
 • ➢  At give barnet mulighed for at være selvhjulpen
 • ➢  At støtte udvikling af fantasi og kreativitet
 

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

 • ➢  Ved at være nærværende, synlige og anerkendende voksne
 • ➢  Støttebarnetiat udtrykke egne behov og følelser
 • ➢  Støttebarnetiatskabe venskaber på stuen og på tværs af huset
 • ➢  Støttebarnetisucces oplevelser
 • ➢  Selvhjulpenhed- tøj på/ af, måltid
 • ➢  Fri leg/voksen styret leg
 • ➢  Støttebarnetsstærke sider gennem

  forskellige aktiviteter

Dokumentation:

 

➢ Forældresamtaler

➢ Læreplaner
➢ Fotos
➢ Stuemapper

➢ Supervision

Fokusområder for vuggestuen:

Barnet skal møde nærværende voksne, der er i børnehøjde på gulvet sammen med børnene. Børnene skal vide hvor deres lokale er, således at de med tiden tør udforske resten af institutionen. Vi vil arbejde på at det enkelte barn udvikler og lærer at tro på egne evner og færdigheder, vi vil styrke og guide dem i deres emotionelle udvikling og begrebs verden, så de får et sundt selvværd.

Sociale kompetencer:

Sociale kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene:
• Lærer at møde andre anerkendende og respektfuldt.
• Udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber.

• Udvikler kompetencer til at etablere og vedligeholde venskaber.

• • • •

At sikre, at børnene anerkendes og respektere som de er
At sikre, at børnene opleve at høre til
At børn oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet

Mål
Vi vil give mulighed for:

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

Dokumentation:

 • ➢  At lære barnet at lytte og tage hensyn
 • ➢  At skabe venskaber
 • ➢  At kunne skabe kontakt til at omgås med andre på en hensigtsmæssig måde
 • ➢  At få anerkendende relationer med

  andre

 • ➢  At opleve et fællesskab
 • ➢  Lære at sætte grænser for sig selv og sig til/fra
 • ➢  At opleve tryghed, omsorg og tillid i deres relationer til både børn og voksne
 • ➢  Ved at være nærværende, synlige og anerkendende voksne
 • ➢  Være gode rollemodeller
 • ➢  Ved at guide børnene gennem konflikter, så de på sigt kan selv løse dem
 • ➢  Lære børnene sociale spilleregler (opleve sig selv i fællesskabet)
 • ➢  Lære børnene at aflæse andres følelser, udvise empati
 • ➢  Samling (lytte til hinanden, vente på tur)
 • ➢  Måltider (hjælpe hinanden, rydde op efter sig selv, bordskik)
 • ➢  Leg op oplevelser på tværs af stuerne

➢ Forældresamtaler➢ Stuemapper
➢ Læreplaner
➢ Fotos

Fokusområder for vuggestuen:

Vi leger sammen med børnene som voksne de kan spejle sig i. Vi arbejder med at lære børnene empati, vente på tur, øve at være lyttende ved kollektive beskeder, samt når andre fortæller. Børnene skal lære gennem relationer med andre mennesker, at give udtryk for egne behov og grænser, og derved udvikles deres sociale kompetencer. Vi som voksne er medvirkende til at udvikle disse, ved at lære at sætte ord på deres følelser og behov. Vi vil arbejde med sanglege og sange med fagter, samt rim og remser ved de korte samlinger.

Sproglige kompetencer:

Sproglig udvikling De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet givermulighed for, at:
• Børnene udvikler deres sprog og glæde ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter.
• Børnene udfordres til sproglig kreativitet ved at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.
• Støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

Hvis der på en faglig baggrund formodes at være sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have brug for sprogstimulering, skal der foretages en sprogvurdering uanset barnets alder. Forældre til børn i dagtilbud har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering, hvis det skønnes, at barnet har behov herfor. Forældrene skal naturligvis informeres om sprogvurderingen. Hvis sprogvurderingen viser, at der er behov for en opfølgende indsats, aftales det med forældrene, hvilke sprogstimulerende indsatser der iværksættes i dagtilbuddet og hvilke tiltag forældrene med fordel kan sætte i gang i hjemmet Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogstimulering har dagtilbuddet pligt til at iværksætte sprogstimulerende indsatser, der er tilpasset det enkelte barns behov. I vurderingen af børns sproglige kompetencer og i iværksættelse af eventuelle indsatser tages udgangspunkt i Kompetencehjulet.

 

Mål
Vi vil give mulighed for:

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

Dokumentation:

 
 • ➢  At styrke barnets udtale, ordforråd, begrebsdannelse, sætningsbygningAt give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags aktiviteter
 • At støtte børnenes interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal
 • ➢  At barnet udvikler evner til at udtrykke følelser, ønsker og behov
 • ➢  At barnet udvikler nysgerrighed og interesse for symboler, tegn, bogstaver og tal
 • ➢  At styrke barnets selvværd gennem sproglige kompetencer
 • ➢  At gøre barnet sprogligt kompetent til skolestart
 • ➢  Samling
 • ➢  Fagtersang, sang, rim,

  remser

 • ➢  Gennem samtaler med børn
 • ➢  Højtlæsning af bøger, fortælling af historier
 • ➢  Ved at sætte ord på handling
 • ➢  Ved at bruge gentagelser
 • ➢  Brugeunderstøttende strategier: bl.a. åbne spørgsmål
 • ➢  Arbejdemed bogstaver, tal,

  ugedage, årstider – forståelse for omverden

 • ➢  Af, og påklædning – i talesætte sine behov
 • ➢  Athavefokuspåat danne et tydeligt kropssprog, som støtter det verbale sprog
 • ➢  Givedetenkeltebarn mulighed for at

  komme til ord

 • ➢  Samarbejdemed talepædagog
 • ➢  Forældresamtaler
 • ➢  Sprogvurdering og handling på

  resultater

 • ➢  Stuemapper
 • ➢  Fotos

Fokusområder for vuggestuen:

I vuggestuealderen foregår den sproglige udvikling på mange niveauer, da børnene endnu ikke har udviklet et talt eller forståeligt sprog, mens andre taler flydende. De voksne har fokus på deres kropssprog, samt at sætte ord og begreber på hvad der foregår i de daglige rutiner og dagligdagen, så børnene oplever en velkendt og genkendelig struktur. Vi vil have korte samlinger, hvor der tales og synges sammen, samt mundtlige fortællinger/oplæsninger af enkle historier/eventyr og genfortælling af de oplevelser vi har sammen. Gennem rim og remser, vil børnene tilegne sig nye ord og større ordforråd, da de her ofte udtales med mere tydelighed end almindelig tale. Der vil være mange gentagelser i vuggestuen i form af mundmotorik, sange med fagter, vrøvle ord, pegebøger, korte historier og dagligdags samtaler.

Krop og bevægelse:

Krop og bevægelse De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene:
• Udvikler glæde ved at bruge kroppen.
• Støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter.

• Støttes i deres fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

 •  

Mål
Vi vil give mulighed for:

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

Dokumentation:

 • ➢  Sansemotorisk udvikling
  • At børnene udvikler bevægelsesglæde
  • At børnene udvikler sig motorisk
  • At støtte udvikling af hele barnet igennem pædagogisk idræt
 • ➢  At bevæge sig og turde udfordre sig selv
 • ➢  At udvikle bevægelsesglæde
 • ➢  At få viden om og kendskab til sin egen krop og egne muligheder
 • ➢  At støtte hele barnet gennem pædagogisk idræt
 • ➢  Væregode rollemodeller
 • ➢  Skabe rum for dans, leg og bevægelse
 • ➢  Sættefokuspåkrop og dens muligheder, kropsbevidsthed (tale om at gøre ting med kroppen, lytte til kroppen)
 • ➢  Bruge udearealer til fysisk udfoldelse
 • ➢  Brugehallen
 • ➢  Aktiviteter på tværs

  af huset

 • ➢  Sættemerefokuspå at være selvhjulpen (kravle op og ned, tøj på og af)
 • ➢  Grovmotorik:kravle op og ned af ting, løbe, cykle, forhindringsbane
 • ➢  Finmotorik:perler, tegne, spiser, bygge, klodser, lyne og knappe
 • ➢  Sanser: stimulerer de forskellige sanser

➢ Forældresamtaler➢ Læreplaner
➢ Stuemapper
➢ Fotos

Fokusområder for vuggestuen:

Vi vil være meget aktive i dagligdagen, børnene skal opleve en variation af det vilde og det rolige, de skal opnå en fornemmelse af egen krop og sig selv, både muligheder og begrænsninger. Der vil dagligt være fokus på den motoriske udvikling ved forskellige planlagte aktiviteter, som rytmik, sanglege og fysisk aktivitet. Børnene skal øve sig i at blive selvhjulpne, ved af og påklædning, samt selv kravle op på puslebordet.

 

Natur og naturfænomener:

Natur og naturfænomener De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene:
• Udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen.
• Udvikler respekt for naturen.

• Får kendskab til naturen og naturfænomener.

 

Mål
Vi vil give mulighed for:

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

Dokumentation:

 • ➢  Oplevelser ved de forskellige årstiderAt børnene udvikler respekt og forståelse for og opleve glæden ved at være i naturen
 • At børnene få kendskab til naturen og de forskellige sanser bliver stimuleret og udviklet
 • ➢  At få kendskab til planter og dyr
 • ➢  At få interesse for og en viden om naturen og miljøet
 • ➢  Samle ting og materialer fra naturen og bruge dem (spisekastanjer, grankogler til pynt osv.)
 • ➢  Ture ud af huset
 • ➢  Legepladsen (kigge og undersøge forskellige dyr og planter)
 • ➢  Oplevenaturensvejrskifte med alle sanser
 • ➢  Væreudendørsialslags vejr
 • ➢  Brugebålplads
 • ➢  Årsbestemtekreative aktiviteter: græskar, grankogler, blade
 • ➢  Væregoderollemodeller

➢ Forældresamtaler➢ Læreplaner
➢ Stuemapper
➢ Fotos

Fokusområder for vuggestuen:

Vi ser det som en vigtig del af børnenes hverdag, at de kommer ud hver eneste dag, så de oplever de forskellige årstider og årstidernes kendetegn, ligefra sne og frost til sol og varme. Vi vil alt efter årstiden udforske de spændende ting der foregår i naturen, dette sker ved at føle, mærke, sanse og opleve forskellige ting som insekter, dyr og planter.

Kulturelle udtryksformer og værdier

De overordnede er mål, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene:

• Udvikler forståelse for forskellige kulturelle værdier og praksisser.

• Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere med forskellig – artede kulturelle udtryk og udtryksformer.

• Får mangeartede erfaringer med æstetiske læringsprocesser og der – med lærer at omsætte deres indtryk af verden til forskellige former for æstetiske formudtryk.

Design

Mål

Midler og metoder

Dokumentation

 • ➢  Gennem hverdagens aktiviteter vil vi udvikle barnets evne til idégenerering og kreative tænkemåder og fremme
 • ➢  barnets evne til at udvikle egne ideer
 • ➢  barnets evne til at udtænke og planlægge
 • ➢  Barnets evne til bevidste Beslutnings- processer, at kunne vælge til og fra. Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder.
 • ➢  Projekt med udgangspunkt i de materialer vi har/bliver inspireret af / værkstedet
 • ➢  Daglig brug af det kreative værksted
 • ➢  Projekt årligt med

  udstillinger

 • ➢  Både med fri fantasi og

  med bundne opgaver

 • ➢  Ligeledes bruges ude områder og nærmiljø

  til inspiration for kreative udfoldelser. Medinddragelse af børnene i forskellige tiltag.

 • ➢  Udstillinger/færdige projekter
 • ➢  Billeder/fotos
 • ➢  Nyhedsbreve, mdr. plan
 • ➢  Iportalen

Fokusområder for vuggestuen:

Vi vil arbejde med forskellige kreative aktiviteter, i løbet af deres vuggestuetid. Vi vil udforske og opleve lokalområdet, kirke, skov og hal osv.

Børn med særlige behov:

For at få en fælles forståelse af begrebet “børn med særlige behov” har vi valgt, at tage udgangspunkt i undervisningsministeriets definition.

“Børn med særlige behov er……. alle de børn institutionen vil gøre noget særligt for. Alle de børn, som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, for at de kan udvikle deres kompetencer”.

Det betyder i praksis, at når vi får en bekymring for et barn, sættes der flere tiltag igang. I Stepping natur og idræts børnehus deler vi vores reflekterende viden og erfaring om barnet. Dernæst overvejer vi hvordan vi kan ændre eller tilpasse vores praksis, så den kommer barnet tilgode. Hvis vi vurderer at barnet ikke kan udvikle sig hensigtsmæssigt med den pædagogiske praksis vi kan tilbyde, beder vi om hjælp udefra. Det kan være være indstilling til den kommunale talepædagog, inddragelse af PPR-pædagogisk psykologisk rådgivning, socialforvaltningen eller sundhedsplejeske. Fælles for dem alle er, at de bidrager med en ekspertise og faglighed som gør, at vi i højere grad kan præcisere og tilrettelægge den pædagogiske indsats, og dermed give barnet de bedste rammer for udvikling.

Evaluering:

Det gør vi en til to gange om året på vores pædagogiske dag, hvor forældrene og evt. vikarer passer børnene. Vi sikrere gennemgang af læreplanerne, ved fordeling af emnerne til de ansatte, udfra deres interesser og kompetencer.

Vi vurderer om vi stadig gør det vi har beskrevet og om der er nye ting der skal tilføjes. Vi opfylder kommunens krav til det fortsatte arbejde med læreplanerne.

Fremadrettet en gang om måneden vil vi tage hverdagstemaerne op på personalemøderne så vi kan fastholde den pædagogiske udvikling. Denne metode er et godt arbejdsredskab for at holde fokus på de pædagogiske temaer i vores læreplan.

Forældrebestyrelsen inddrages løbende mindst to gange om året.

Perspektivering: Et fremtidigt arbejdsområde vil være mere målrettet fokus på den voksnes rolle og udviklingen af vores institution med fokus på naturen, bevægelse og sprog. Hånd i hånd med de herunder beskrevne menneskesyn.

Den voksnes rolle er vigtig i det didaktiske univers. Vi opererer med 3 måder, at være en voksen i forhold til relationen med et barn.

 • 1. Den voksne er mest tilskuer og betragter barnet og lade det selv styre og følge sin egen rytme og egne behov.
 • –  2. Den voksne bruger samspillet som den bærende udviklingsfaktor. Både barnet og den voksne byder ind til løsning af opgaven.
 • –  3. Den voksne er guide og lægger strategi for måden at løse en given opgave.

  Tilgangen til det enkelte barn og metoden i arbejdet med er afhængig af situationen, barnet behov, dagens aktiviteter, dagsformen både for børn og voksne. Udvælgelsen af de kommende hverdagslivstemaer vil være afhængig af indholdet af vores årshjul, oplevelser i hverdagen der udfordrer os eller andre projekter vi gerne vi arbejde i dybden med.