Gå tilbage

Vores grundlag:

Institutionen bygger sit virke på Grundtvig og Kolds tanker
Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn
– for at fremme og styrke barnets selvværd og selvforståelse
– for at barnet skal føle tryghed og opleve ligeværd

Vi vægter et højt fagligt niveau for at styrke barnets udvikling til et helt menneske. Samtidigt er det vigtigt, at barnet lærer at tage ansvar for sit eget liv og sin egen læring. Det enkelte barn skal lære at udtrykke egne holdninger, meninger og følelser.

Fællesskabet er vigtigt for institutionen. Både det fællesskab voksne og børn indgår i institutionen. Men også fællesskabet med byen og dens borgere, idet institutionen er en vigtig del af lokalsamfundet. Vi vil lære børnene, at se sig selv som en vigtig del af fællesskabet, og at alle har noget værdifuldt at bidrage med.

Vi lægger stor vægt på gensidig respekt. En respektfuld omgangstone i institutionen og respekt for vores inventar og omgivelser.

Vi følger gældende love og vedtægter for frie grundskoler i Danmark.

Vores mål og værdier:

Vi vil give børnene en meningsfyldt hverdag med udfordringer, oplevelser og udvikling

 • Børnene skal have en forståelse og respekt for naturen og hinanden
 • Vi vil tilstræbe at motivationen og lysten til at bevæge sig er en naturlig del af børnenes liv
 • Vi ønsker at skærpe børnenes nysgerrighed og undring for sproget, bogstaver og tal.

Hvad vi lægger vægt på:

 • At vi har tid og ro til forundrende oplevelser i naturens mangfoldighed
 • At vi har fokus på børnenes sprog
 • At vi får brugt vores krop ved daglig bevægelse og mere strukturerede bevægelses aktiviteter

Det er vigtigt at personalet har kendskab til og er enige om de fælles værdier og mål.

Som voksne er vi forskellige og kan på den måde trække på hinandens ressourcer og kvaliteter.

Vi ønsker at fokusere på det positive hos hinanden, give gensidig vejledning og dermed blive bedre til vores arbejde. Vi må godt kunne lide at gå på arbejde.

Engagerede voksne giver engagerede børn!

Børnene skal opleve respekt fra de voksne, så trivsel og livsglæde kan vokse.

Gennem omsorg opstår tryghed og tillid mellem voksne og børn.

Læringssyn:

I vores institution ser vi læring på følgende måde:

”Læring er en aktiv proces, hvor det enkelte barn konstruerer og rekonstruerer viden, færdigheder, forståelse, og holdninger og arbejdsmåder i en dynamisk samspilsproces med omgivelserne”

Vi tror på at børnene lærer mest når:

 • Børnene er i et trygt miljø, hvor dagen indeholder undren, oplevelser og tilpas udfordringer.
 • Børnene er medbestemmende og aktive
 • De voksne er engagerede, og har ”noget på hjerte”
 • Der blandt børn og voksne er en gensidig respekt og tolerance for hinandens forskelligheder.
 • Dette kræver rummelighed og tillid i en hverdag præget af humor, engagement og ansvarlighed

 

Værdier med særlig fokus på bevægelse, sprog og natur.

Bevægelse:

I en idrætsinstitution er idræt, leg og bevægelse en naturlig del af hverdagen og den pædagogiske praksis. Børnene skal allerede fra starten af institutionslivet, vænnes til at være fysisk aktive og bevare glæden ved at bevæge sig, således at det bliver en naturlig del af deres hverdag. Ved at fokusere på kroppen udvikles børnenes kreativitet, sprog, sociale kompetencer, evne til at handle og glæde ved idræt. Idrætten for de små skal organiseres sådan, at det bliver starten på en livslang glæde ved at dyrke idræt.

Det centrale er, at børnene er i bevægelse og idrætten er integreret i deres aktiviteter. For at praktisere dette anvendes en bevidst idrætslig og pædagogisk faglig inddragelse af elementer fra idræt, leg og bevægelse. Gennem pædagogisk idræt styrkes børnenes fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling. Hverdagen er tilrettelagt, så der både er strukturerede aktiviteter, hvor personalet har fastlagt rammer og indhold, og mulighed for børnenes frie leg. Børnehavens fysiske rammer og legepladsen er indrettet, så det giver børnene mulighed for at opsøge og indrette mange forskellige udfoldelsesmuligheder i løbet af dagen. Der er mange forudsætninger, der skal opfyldes for, at bevægelse bliver en integreret del af alle børns hverdag. Både de fysiske rammer og dagligdagens aktiviteter skal stimulere til bevægelse, så børnene opfatter, at idræt, leg og bevægelse ikke er noget, der skal foregå på bestemte tidspunkter i bestemte omgivelser, men kan foregå når som helst, hvor som helst og med hvem som helst. Vi opfordrer forældrene til at være aktive medspillere i denne udvikling, således at de også gennem fysisk aktivitet er med til at give børnene gode livsbetingelser.
Sprog:

Sprog skaber kontakt, og er en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre.
Børn har brug for at møde voksne, der lytter til dem med forståelse og anerkendelse. Herigennem får børnene mulighed for at udtrykke sig frit og træne dialogen.
Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter og betydningsfuld kommunikation med voksne.
Sproget er en forudsætning for løsninger af problemer og konflikter børn-børn og børn-voksne imellem. Samt styrker den røde tråd til skolen og overgangen hertil.

Sprogstimulering er vigtig for børn med talevanskeligheder, da problemer med forståelse og tale kan påvirke deres indlæring og socialisering. Disse problemer kan påvirke deres liv i negativ retning. For børn med talevanskeligheder, har vi tilknyttet en talepædagog, som både arbejder med børnene enkeltvis, og i grupper, samt rådgiver forældre og personale.

• Børn skal have mulighed for at få et alsidigt sprog gennem kommunikation med voksne og børn
• Børn skal opfordres til sproglig kreativitet samt udtrykke sig gennem forskellige genrer
• Børnene skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftlige verden, herunder bogstaver og tal

Det betyder, at vores læringsmiljø skal indeholde:
• Sprogstimulering f.eks. med rim, remser, sange, sanglege, stimulering af mundmotorik, sætte ord på tegninger, billeder, oplevelser osv.
• Historier, fortællinger og læsning
• Varierede spil
• Bøger fra Biblioteket og besøg dertil
• Uderum med plads til kreative og fantasifulde lege, naturoplevelser m.m.
• Ture ud af huset med muligheder for nye sproglige oplevelser

Dialogisk læsning

Det betyder, at vi voksne skal:
• Tale med og ikke til børnene
• Lytte interesseret og anerkendende
• Opfordre til kommunikation barn-barn imellem
• Reagere på og deltage i børns initiativ til kommunikation
• Være opmærksomme på sprog ”huller” i forhold til børn med særlige behov
• Gentage sætningen anerkendende, og ikke rette selve sprogfejlen

Vi har nået, hvad vi ville, når:
• Børnene bruger sproget, sang, rim og remser spontant og kreativt
• Børnene viser nysgerrighed overfor tegn, symboler, bogstaver og tal
• Hovedparten af børnene udvikler et alderssvarende sprog
• Børn med særlige behov har lyst til at bruge sproget i større omfang fordi de føler sig trygge i omgivelserne

Natur:

Formålet for Institutionen er, at børnene har mulighed for at: Lære om naturen i naturen – Naturens cyklus, dyreliv, planteliv i forskellige områder, vejrfænomener) Lære at respektere naturen – farer, miljø, forurening, hensyn til dyr og planter.

Være aktive, i – om og med Naturen

 • I, betyder at der udøves fysisk udfoldelse i varieret terræn. Børnene kan klatre i træer og i tov, der skal hentes brænde, der skal bæres stammer, der skal bygges, løbes og balanceres. Den motoriske udvikling bliver helt naturligt udfordret og derved udviklet.
 • Om, betyder at sproget helt naturligt bliver udviklet, fordi der er tid til at samtale om det der findes i skoven, om det der fanger børnenes interesse. Der er tid til at sætte ord på, der er tid til at fortælle.
 • Med, betyder at naturen undersøges, naturfænomener følges, børnene iagttager, børnene undres – børn og voksne begejstres sammen og der laves forsøg. Børnene får en helt naturlig naturvidenskabelig viden.

 

Børn der færdes meget i naturen, kendetegnes bl.a. ved:

 • En bedre koncentrationsevne
 • En bedre grovmotorik bl.a. en bedre balance og smidighed
 • En bedre sundhedstilstand bl.a. et lavere sygefravær
 • Et bedre sprog
 • En god fantasi – god til at finde på lege
 • En udviklet social kompetence

Det pædagogiske arbejde i naturen medvirker til, at børnenes hverdag kan kendetegnes ved:

 • Færre konflikter
 • Rolige børn
 • Koncentrerede børn
 • Børn der fordyber sig
 • Børn der leger lange lege
 • Børn der forvandles fra at være urolige til at være rolige