Tilsynsførende for Stepping Friskole

Werner Sternberg
 
Østerkrogsforte 35, 6200 Aabenraa
 
Telefon: +45-41987276
 

Information fra skolen og skolens bestyrelse

 

Evaluering af den samlede undervisning

I friskoleloven står:

 § 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

 

Stepping Friskole evaluerer skoleforløbet på følgende måder:

 1. Ca. 10 gange om året holdes bestyrelsesmøder, hvor skolelederen afgiver beretning fra skolens hverdag, hvad angår: Personalesager, pædagogiske projekter, emnedage m.m.
 2. En gang årligt afgiver skolelederen beretning for generalforsamling, hvor der berettes for det forgangne skoleår, og fremlægges visioner for det kommende skoleår. Der er afsat spørgetid på generalforsamlingen, således at forældrene har mulighed for at spørge ind til beretningen.
 3. En gang om året holdes forældremøder i klasserne. Mødet ligger lige efter sommerferien, og klasselæreren fortæller om det planlagte forløb. Der udover informeres der på “Viggo”, – den fælles kommunikationsplatform. På mødet er der afsat tid til spørgsmål og debat.
 4.  I januar måned får eleverne i 0., 4. og 7. klasse et hjemmebesøg, hvor den lærer der forestår hjemmebesøget har medbragt elevens elevplan med udtalelser på eleven i de forskellige fag. Læreren orienterer forældrene om, hvordan det går eleven fagligt og socialt. Vi følger op på emner fra sidst og involverer forældrene i arbejdet med børnenes trivsel og læring.
 1. I overbygningen afholder vi derudover 20 min. forældersamtale pr. barn, hvor vi bla. fremlægger resultaterne af årsprøverne .
 1. Skolen indstiller elever, der har faglige eller sociale problemer til udredning via PPR-Kolding.
 2. Skolen læsetester eleverne på alle årgange, mest som et evalueringsredskab for dansklæreren som grundlag for det videre arbejde med elevens læsning.
 3. Der er hvert år afsat 2-3 pædagogiske dage i slutningen af skoleåret. Det er her vi evaluerer både det samlede skoleforløb og det enkelte år som helhed. Det er her, vi følger op på vores undervisningsplaner, så vi sikrer, at skolen fortsat lever op til de mål, vi har sat. Desuden vælger vi vort fokus for det kommende år.
 4. Ca. 20 gange om året holdes lærermøder med deltagelse af alle undervisere. Her er hver gang et punkt, der hedder evaluering. Under dette punkt evalueres fælles undervisningsforløb og små og store arrangementer. Det evalueres, hvad forløbene giver såvel fagligt som socialt. Vi har også et punkt, der hedder børn.

Særlige evalueringsfokus de sidste 4 skoleår:

2019-2020: Støtteundervisningen. Et godt arbejde omkring handleplaner og kursus.

2020-2021: Det samlede undervisningstilbud. Det førte til ændring af dagens struktur og overgang til 45 minutters lektioner, som et mere grundlæggende princip.

2021-2022: To fælles fokusområder: En skole med mindre skæld-ud og arbejdet med mobning og elevinddragelsen gennem projekt “Skolestyrken”.

2022-2023: Vi har i år haft særligt fokus på:

 1. Morgensang – og rammen og strukturen omkring den – faste pladser, stående sang m.m.
 2. Teaterperioderne – formål og indhold. Et pædagogisk redskab til at løfte den enkelte elev, systematisk rollefordeling over årene for at få mange “i spil” og større fokus på processen i arbejdet med produktet..