Gå tilbage

Formål for faget historie

Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.

Stk. 2. Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring.

Stk. 3. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden.

På Stepping Friskole er 10 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om de to fagtimer der er placeret over middag fra kl. 12.00-13.25. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet i fagmodulet over middag.

Trinmål efter 4. klasse

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Målet er at kunne

 • fortælle om familie, slægt og fællesskaber og berette om episoder, der har haft betydning for familiens liv
 • fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet og gengive dem i tegning og dramaform
 • kende til hverdagen i andre kulturer.

Kronologisk overblik

Målet er at kunne

 • gengive historiske fortællinger fra dansk historie
 • etablere en tidsfrise og relatere den til egen livsverden.

Fortolkning og formidling

Målet er at kunne

 • fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv
 • opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier.

Trinmål efter 6. klasse

Udviklings- og sammenhængsforståelse

Målet er at kunne

 • fortælle om magtforholdet mellem konge og kirke i Danmark
 • fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og forklare magtforholdene
 • kunne påvise udenlandsk indflydelse på udviklingen i Danmark på erhvervsmæssige og kulturelle områder
 • gengive eksempler på dansk indflydelse i udlandet og karakterisere mødet mellem dansk og fremmed kultur
 • fortælle om kendte danske kvinder og mænd og vurdere, om deres indsats kan spores i dag
 • beskrive samspillet mellem den enkelte, grupper og det nationale fællesskab i et udviklingsperspektiv.

Kronologisk overblik

Målet er at kunne

 • beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor
 • kende betegnelser for tidsepoker og kunne placere dem i en absolut kronologisk sammenhæng.

Fortolkning og formidling

Målet er at kunne

 • formulere enkle historiske problemstillinger og diskutere forskellige tolkninger af fortiden
 • anvende kildekritiske begreber og diskutere, med hvilken sikkerhed fortiden kan beskrives
 • selv formulere historiske fortællinger og selv etablere historiske scenarier på baggrund af erhvervet viden.