Tilsynsførende for Stepping Friskole

Hejin Andreassen

Ulriksholmvej 33, Kølstrup

5300 Kerteminde

Mobil 28 72 22 71

 

Information fra skolen og skolens bestyrelse

Evaluering af den samlede undervisning

I friskoleloven står:

 § 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. § 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen.

Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål.

Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

 

Stepping Friskole evaluerer skoleforløbet på følgende måder:

 1. Ca. 10 gange om året holdes bestyrelsesmøder, hvor skolelederen afgiver beretning fra skolens hverdag, hvad angår: Personalesager, pædagogiske projekter, emnedage m.m.
 2. En gang årligt afgiver skolelederen beretning for generalforsamling, hvor der berettes for det forgangne skoleår, og fremlægges visioner for det kommende skoleår. Der er afsat spørgetid på generalforsamlingen, således at forældrene har mulighed for at spørge ind til beretningen.
 3. En gang om året holdes forældremøder i klasserne. Mødet ligger lige efter sommerferien, og klasselæreren fortæller om det planlagte forløb. Der udover informeres der på skoleintra. På mødet er der afsat tid til spørgsmål og debat.
 4.  I januar måned får eleverne i 0., 4. og 7. klasse et hjemmebesøg, hvor den lærer der forestår hjemmebesøget har medbragt elevens elevplan med udtalelser på eleven i de forskellige fag. Læreren orienterer forældrene om, hvordan det går eleven fagligt og socialt. Vi følger op på emner fra sidst og involverer forældrene i arbejdet med børnenes trivsel og læring.
 1. I overbygningen afholder vi derud over 20 min. forældersamtale pr. barn hvor vi bla. fremlægger resultaterne af årsprøverne .
 1.  Skolen indstiller elever, der har faglige eller sociale problemer til udredning via PU-Kolding.
 2. Skolen læsetester eleverne på alle årgange, mest som et evalueringsredskab for dansklæreren som grundlag for det videre arbejde med elevens læsning.
 3. Der er hvert år afsat 2-3 pædagogiske dage i slutningen af skoleåret. Det er her vi evaluerer både det samlede skoleforløb og det enkelte år som helhed. Det er her, vi følger op på vores undervisningsplaner så vi sikrer, at skolen fortsat lever op til de mål, vi har sat. Desuden vælger vi vort fokus for det kommende år.
 4. Ca. 20 gange om året holdes lærermøder med deltagelse af alle undervisere. Her er hver gang et punkt, der hedder evaluering. Under dette punkt evalueres fælles undervisningsforløb og små og store arrangementer. Det evalueres, hvad forløbene giver såvel fagligt som socialt. Vi har også et punkt, der hedder børn.

Vurdering af den samlede undervisning samt opfølgning på denne evaluering.

2012:

Vi vurderer at undervisningen lever op til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Opfølgning:

 • Vi er i det forgangne år blevet meget begejstrede for story-lineformen. Den enkelte story-line plan skal mailes ud til både lærere og skolepædagoger, så alle ved, hvad der skal ske, og hvad de skal forberede. Det samme gælder reviderede udgaver undervejs i forløbet. Det fungerer rigtig godt når morgenens fortælling leder op til arbejdet med emnet. Vi skal huske at lave undervisningsmål for de forskellige emner i den enkelte story-line.
 • Efter at have prøvet et år med samlæste klasser er vi blevet rigtig glade for det. Det krævede lidt tilvænning. Det at klasserne er samlæste og dermed større gør, at der i de fleste klasser er to lærere.  Det gør differentiering muligt, og når der er sygdom, fortsætter undervisningen på samme måde, som den plejer. Det giver en stabilitet, og er især godt for de sårbare børn, som kræver en meget stabil struktur. Man føler sig også ekstra forpligtet som lærere, når der er en anden, der skal overvære ens undervisning. Det højner både det faglige og det pædagogiske niveau.
 • Vores erfaring fra sidste år er, at det ikke fungerer i de samlæste klasser, at man i danskfaget underviser ud fra to læsebogssystemer. Eleverne får derfor fremover deres egen læsebog og en skriftelig danskbog, som de kan arbejde selvstændigt i og som passer til deres faglige niveau. Så er det lærerens opgave at undervise klassen i forskellige temaer og emner på en måde, så man tilgodeser både de fagligt stærke og de svage elever.
 • Fra august 2012 går vi rigtig i gang med at bruge skoleintra. Alle lærere skal jævnligt lægge informationer om hvad de laver i undervisningen på forældre intra.
 • Vi har i år valgt at have fokus på at få inddraget vores Ipads i undervisningen på en kreativ måde. Emnerne vi arbejder med skal gerne resultere i et produkt, der kan deles eller fremlægges for de andre. Vi vil forsøge at udveksle vores erfaringer med hinanden på lærerværelset og få sat nye kollegaer ind i både den overordnede ide samt teknikken. Alle klasser skal have et Appel TV. Kurset i brug af Ipads fortsætter i skoleåret 2012-13 som heldags kurser fordelt over hele året.
 • Vi har talt meget om lektier og har i efteråret inviteret en foredragsholder på friskoledagen til at komme og fortælle os om de nyeste forskningsresultater indenfor lektier. Vi har valgt ikke at give eleverne ret mange lektier for, da udbyttet er meget begrænset. Dag til dag lektier skal ikke være en del af vores skole, men en ugeopgave kan være en god måde at få eleverne til at arbejde selvstændigt og forpligtet på.