Gå tilbage
pastedGraphic.png
pastedGraphic_1.png

Den pædagogiske læreplan udarbejdes med udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring. 

Rammen for at udarbejde den pædagogiske læreplan er dagtilbudsloven og dens overordnede formålsbestemmelse samt den tilhørende bekendtgørelse. Loven og bekendtgørelsen er udfoldet i publikationen Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold. Publikationen samler og formidler alle relevante krav til arbejdet med den pædagogiske læreplan og er dermed en forudsætning for at udarbejde den pædagogiske læreplan. Derfor henvises der gennem skabelonen løbende til publikationen. På sidste side i skabelonen er der yderligere information om relevante inspirationsmaterialer. 

pastedGraphic_2.png

Stepping Natur og Idrætsbørnehus er oprettet under Stepping friskole og denne bestyrelse. 

Børnehuset åbnede 1.august 2017 i nybyggede lokaler på Søndre allé 18, indtil vi flyttede i renoverede og tilbyggede lokaler på Søndre allé 28B per 1.oktober 2018. 

Vi tænker, at det er naturligt at man som forældre, ligesom i skoledelen, gerne vil have medindflydelse på og ansvar for børnenes opvækst og synes at det giver mening at begge institutioner bygger på de samme grundværdier. 

Det vi kan skabe, er en helhed og sammenhæng i børnenes liv, hvor et godt samarbejde mellem daginstitution og skole, og hvor der er en tydelig tryghed i børnenes overgange. 

Bygningernes placering i forhold til hinanden, og tæt på hallen og naturen, giver optimale muligheder for at udnytte faciliteterne, og gør det nemt for forældrene at aflevere børnene et sted. 

Vi har skabt en sund og stærk daginstitution i Stepping, hvor vi styrker grundlaget for skole, familieliv, foreningsliv, kirken og lokalsamfundet i byen. 

Vi har en vuggestue med plads til 20 børn, en børnehave med plads til 48 børn. Vuggestuen og børnehaven har begge sin egen indgang i hver sin ende af huset og garderobe samt toiletfaciliteter. Børnehuset ligger mellem skolen, SFO og hallen, og ud til åbne marker med vores store legeplads på over 7000m2 at boltre sig på. 

I vores institution ser vi læring på følgende måde: 

”Læring er en aktiv proces, hvor det enkelte barn konstruerer og rekonstruerer viden, færdigheder, forståelse, og holdninger og arbejdsmåder i en dynamisk samspilsproces med omgivelserne” 

Vi tror på at børnene lærer mest når: 

Børnene er i et trygt miljø, hvor dagen indeholder undren, oplevelser og udviklingssvarende udfordringer. 

At vi har tid og ro til forundrende oplevelser i naturens mangfoldighed
At vi har fokus på børnenes sprog
At vi får brugt vores krop ved daglig bevægelse og mere strukturerede bevægelses aktiviteter.

Vi er 10 ansatte i børnehuset, 55% pædagoger og 45% pædagogmedhjælpere eller PAU. Vi har en køkkenassistent ansat i køkkenet til madordning i vuggestuen.

pastedGraphic_3.png
pastedGraphic_4.png
pastedGraphic_5.png
pastedGraphic_6.png
pastedGraphic_7.png
pastedGraphic_6.png
pastedGraphic_8.png
pastedGraphic_6.png
pastedGraphic_9.png
pastedGraphic_6.png
pastedGraphic_10.png
pastedGraphic_6.png
pastedGraphic_11.png
pastedGraphic_12.png
pastedGraphic_6.png
pastedGraphic_13.png
pastedGraphic_6.png
pastedGraphic_14.png
pastedGraphic_15.png
pastedGraphic_16.png
pastedGraphic_17.png
pastedGraphic_18.png

Vores mål:

 • At styrke barnets selvværd og selvtillid
 • At styrke barnets selvstændighed
 • At opleve at være afholdt og værdsat
 • At styrke barnets færdigheder til at indgå i et socialt samspil
 • At barnet lærer egne og andres grænser at kende
 • At barnet lærer at kunne rumme egne følelser og udvise empati
 • At give barnets mulighed for at være selvhjulpen
 • At støtte udvikling af fantasi og kreativitet

Vores midler og metoder:

 • Ved at være nærværende og synlige voksne
 • Støtte barnet i at udtrykke egne behov og følelser
 • Støtte barnets i at skabe venskaber i Børnehuset
 • Støtte barnet i at opleve succes
 • Selvhjulpenhed i forbindelse med på og af klædning samt ved måltider
 • Fri leg og voksenstyret leg
 • Støtte barnets i og gennem nærmeste udviklingszone

Vi vil dokumentere på følgende måde:

 • Forældremøder
 • Forældresamtaler
 • Sprogvurdering
 • SPU ved skolestart
 • Fotos
 • De styrkede læreplaner er offentligt tilgængelige på vores hjemmeside og iportalen.
pastedGraphic_19.png
pastedGraphic_20.png
pastedGraphic_21.png

Vores midler og metoder:

 • Ved at være nærværende, synlige og anerkendende voksne
 • Være gode rollemodeller
 • Ved at guide børnene igennem deres konflikter, så de på sigt selv kan løse dem
 • Lære børnene sociale spilleregler
 • Opleve sig selv som en del af fællesskabet
 • Lære børnene at aflæse andres følelser og udvise empati
 • Samling, lytte til hinanden, vente på tur
 • Måltider, hjælpe hinanden, rydde op efter sig selv, bordskik
 • Leg og oplevelser på tværs af huset

Dokumentation:

 • Forældre samtaler
 • Forældremøder
 • De styrkede læreplaner 
 • Fotos
 • Den daglige kontakt med forældre
 • Månedsplan
pastedGraphic_22.png
pastedGraphic_23.png
pastedGraphic_24.png
pastedGraphic_25.png
pastedGraphic_26.png
pastedGraphic_27.png
pastedGraphic_28.png
pastedGraphic_29.png
pastedGraphic_30.png
pastedGraphic_31.png
pastedGraphic_32.png
pastedGraphic_33.png
pastedGraphic_34.png
pastedGraphic_35.png
pastedGraphic_36.png
pastedGraphic_37.png
pastedGraphic_38.png
pastedGraphic_39.png
pastedGraphic_40.png
pastedGraphic_41.png

Barnets alsidige personlige udvikling:

Alsidig personlig udvikling De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler:
• En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid.
• Fantasi og kreativitet.

• Kompetence til at forstå og håndtere følelser.

 • At tilbyde børnene forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer
 • At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige personer, der selv kan tage initiativ
 • At skabe mulighed for, at børnene oplever sig selv som værdifulde deltagere i et socialt fællesskab

Mål
Vi vil give mulighed for:

 
 • ➢  At styrke barnets selvværd og selvtillid
 • ➢  At styrke barnets selvstændighed
 • ➢  At opleve at være afholdt og værdsat
 • ➢  At styrke barnets færdighed til at indgå i et socialt samspil
 • ➢  At lære barnet dets egne samt andres grænser at kende
 • ➢  At lære barnet at kunne rumme egne følelser og udvise empati
 • ➢  At give barnet mulighed for at være selvhjulpen
 • ➢  At støtte udvikling af fantasi og kreativitet

  Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

   
 • ➢  Ved at være nærværende, synlige og anerkendende voksne
 • ➢  Støttebarnetiat udtrykke egne behov og følelser
 • ➢  Støttebarnetiatskabe venskaber på stuen og på tværs af huset
 • ➢  Støttebarnetisucces oplevelser
 • ➢  Selvhjulpenhed- tøj på/ af, måltid
 • ➢  Fri leg/voksen styret leg
 • ➢  Støttebarnetsstærke sider gennem forskellige aktiviteter

Dokumentation:

➢ Forældresamtaler

➢ Læreplaner
➢ Fotos
➢ Stuemapper

➢ Supervision•

Fokusområder for vuggestuen:

Barnet skal møde nærværende voksne, der er i børnehøjde på gulvet sammen med børnene. Børnene skal vide hvor deres lokale er, således at de med tiden tør udforske resten af institutionen. Vi vil arbejde på at det enkelte barn udvikler og lærer at tro på egne evner og færdigheder, vi vil styrke og guide dem i deres emotionelle udvikling og begrebs verden, så de får et sundt selvværd.

Sociale kompetencer:

Sociale kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene:
• Lære at møde andre anerkendende og respektfuldt.
• Udvikler kompetencer til at indgå i forpligtende fællesskaber.

• Udvikler kompetencer til at etablere og vedligeholde venskaber.

• • • •

At sikre, at børnene anerkendes og respektere som de er
At sikre, at børnene opleve at høre til
At børn oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet

Mål
Vi vil give mulighed for:

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

Dokumentation:

 • ➢  At lære barnet at lytte og tage hensyn
 • ➢  At skabe venskaber
 • ➢  At kunne skabe kontakt til at omgås med andre på en hensigtsmæssig måde
 • ➢  At få anerkendende relationer medandre
 • ➢  At opleve et fællesskab
 • ➢  Lære at sætte grænser for sig selv og sig til/fra
 • ➢  At opleve tryghed, omsorg og tillid i deres relationer til både børn og voksne
 • ➢  Ved at være nærværende, synlige og anerkendende voksne
 • ➢  Være gode rollemodeller
 • ➢  Ved at guide børnene gennem konflikter, så de på sigt kan selv løse dem
 • ➢  Lære børnene sociale spilleregler (opleve sig selv i fællesskabet)
 • ➢  Lære børnene at aflæse andres følelser, udvise empati
 • ➢  Samling (lytte til hinanden, vente på tur)
 • ➢  Måltider (hjælpe hinanden, rydde op efter sig selv, bordskik)
 • ➢  Leg op oplevelser på tværs af stuerne

➢ Forældresamtaler➢ Stuemapper
➢ Læreplaner
➢ Fotos

 

Fokusområder for vuggestuen:

Vi leger sammen med børnene som voksne de kan spejle sig i. Vi arbejder med at lære børnene empati, vente på tur, øve at være lyttende ved kollektive beskeder, samt når andre fortæller. Børnene skal lære gennem relationer med andre mennesker, at give udtryk for egne behov og grænser, og derved udvikles deres sociale kompetencer. Vi som voksne er medvirkende til at udvikle disse, ved at lære at sætte ord på deres følelser og behov. Vi vil arbejde med sanglege og sange med fagter, samt rim og remser ved de korte samlinger.

Sproglige kompetencer:

Sproglig udvikling De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet givermulighed for, at:
• Børnene udvikler deres sprog og glæde ved at udtrykke sig gennem dagligdags aktiviteter.
• Børnene udfordres til sproglig kreativitet ved at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler.
• Støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, bogstaver og tal.

Hvis der på en faglig baggrund formodes at være sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have brug for sprogstimulering, skal der foretages en sprogvurdering uanset barnets alder. Forældre til børn i dagtilbud har pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering, hvis det skønnes, at barnet har behov herfor. Forældrene skal naturligvis informeres om sprogvurderingen. Hvis sprogvurderingen viser, at der er behov for en opfølgende indsats, aftales det med forældrene, hvilke sprogstimulerende indsatser der iværksættes i dagtilbuddet og hvilke tiltag forældrene med fordel kan sætte i gang i hjemmet Hvis sprogvurderingen viser, at barnet har behov for sprogstimulering har dagtilbuddet pligt til at iværksætte sprogstimulerende indsatser, der er tilpasset det enkelte barns behov. 

Mål
Vi vil give mulighed for:

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

Dokumentation:

 • ➢  At styrke barnets udtale, ordforråd, begrebsdannelse, sætningsbygning
 • At give børnene mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags aktiviteter
 • ➢  At barnet udvikler evner til at udtrykke følelser, ønsker og behov
 • ➢  At barnet udvikler nysgerrighed og interesse for symboler, tegn, bogstaver og tal
 • ➢  At styrke barnets selvværd gennem sproglige kompetencer
 • ➢  At gøre barnet sprogligt kompetent til skolestart
 • At støtte børnenes interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal
 • ➢  Samling
 • ➢  Fagtersang, sang, rim,remser
 • ➢  Gennem samtaler med børn
 • ➢  Højtlæsning af bøger, fortælling af historier
 • ➢  Ved at sætte ord på handling
 • ➢  Ved at bruge gentagelser
 • ➢  Brugeunderstøttende strategier: bl.a. åbne spørgsmål
 • ➢  Arbejdemed bogstaver, tal,ugedage, årstider – forståelse for omverden
 • ➢  Af, og påklædning – i talesætte sine behov
 • ➢  Athavefokuspåat danne et tydeligt kropssprog, som støtter det verbale sprog
 • ➢  Givedetenkeltebarn mulighed for atkomme til ord
 • ➢  Samarbejdemed talepædagog
 • ➢  Forældresamtaler
 • ➢  Sprogvurdering og handling påresultater
 • ➢  Stuemapper
 • ➢  Fotos

Fokusområder for vuggestuen:

I vuggestuealderen foregår den sproglige udvikling på mange niveauer, da børnene endnu ikke har udviklet et talt eller forståeligt sprog, mens andre taler flydende. De voksne har fokus på deres kropssprog, samt at sætte ord og begreber på hvad der foregår i de daglige rutiner og dagligdagen, så børnene oplever en velkendt og genkendelig struktur. Vi vil have korte samlinger, hvor der tales og synges sammen, samt mundtlige fortællinger/oplæsninger af enkle historier/eventyr og genfortælling af de oplevelser vi har sammen. Gennem rim og remser, vil børnene tilegne sig nye ord og større ordforråd, da de her ofte udtales med mere tydelighed end almindelig tale. Der vil være mange gentagelser i vuggestuen i form af mundmotorik, sange med fagter, vrøvle ord, pegebøger, korte historier og dagligdags samtaler.

Krop og bevægelse:

Krop og bevægelse De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene:
• Udvikler glæde ved at bruge kroppen.
• Støttes i at videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter.

• Støttes i deres fysiske sundhed blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

Mål
Vi vil give mulighed for:

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

Dokumentation:

 • ➢  Sansemotorisk udvikling
 • ➢  At bevæge sig og turde udfordre sig selv
 • ➢  At udvikle bevægelsesglæde
 • ➢  At få viden om og kendskab til sin egen krop og egne muligheder
 • ➢  At støtte hele barnet gennem pædagogisk idræt
 • At børnene udvikler bevægelsesglæde
 • At børnene udvikler sig motorisk
 • At støtte udvikling af hele barnet igennem pædagogisk idræt
 • ➢  Væregode rollemodeller
 • ➢  Skabe rum for dans, leg og bevægelse
 • ➢  Sættefokuspåkrop og dens muligheder, kropsbevidsthed (tale om at gøre ting med kroppen, lytte til kroppen)
 • ➢  Bruge udearealer til fysisk udfoldelse
 • ➢  Brugehallen
 • ➢  Aktiviteter på tværsaf huset
 • ➢  Sættemerefokuspå at være selvhjulpen (kravle op og ned, tøj på og af)
 • ➢  Grovmotorik:kravle op og ned af ting, løbe, cykle, forhindringsbane
 • ➢  Finmotorik:perler, tegne, spiser, bygge, klodser, lyne og knappe
 • ➢  Sanser: stimulerer de forskellige sanser

➢ Forældresamtaler➢ Læreplaner
➢ Stuemapper
➢ Fotos

Fokusområder for vuggestuen:

Vi vil være meget aktive i dagligdagen, børnene skal opleve en variation af det vilde og det rolige, de skal opnå en fornemmelse af egen krop og sig selv, både muligheder og begrænsninger. Der vil dagligt være fokus på den motoriske udvikling ved forskellige planlagte aktiviteter, som rytmik, sanglege og fysisk aktivitet. Børnene skal øve sig i at blive selvhjulpne, ved af og påklædning, samt selv kravle op på puslebordet.

Natur og naturfænomener:

Natur og naturfænomener De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene:
• Udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen.
• Udvikler respekt for naturen.

• Får kendskab til naturen og naturfænomener.

Mål
Vi vil give mulighed for:

Midler/metoder Hvordan vil vi opnå målene:

Dokumentation:

 • ➢  Oplevelser ved de forskellige årstider
 • ➢  At få kendskab til planter og dyr
 • ➢  At få interesse for og en viden om naturen og miljøet
 • At børnene udvikler respekt og forståelse for og opleve glæden ved at være i naturen
 • At børnene få kendskab til naturen og de forskellige sanser bliver stimuleret og udviklet
 • ➢  Samle ting og materialer fra naturen og bruge dem (spisekastanjer, grankogler til pynt osv.)
 • ➢  Ture ud af huset
 • ➢  Legepladsen (kigge og undersøge forskellige dyr og planter)
 • ➢  Oplevenaturensvejrskifte med alle sanser
 • ➢  Væreudendørsialslags vejr
 • ➢  Brugebålplads
 • ➢  Årsbestemtekreative aktiviteter: græskar, grankogler, blade
 • ➢  Væregoderollemodeller

➢ Forældresamtaler➢ Læreplaner
➢ Stuemapper
➢ Fotos

Fokusområder for vuggestuen:

Vi ser det som en vigtig del af børnenes hverdag, at de kommer ud hver eneste dag, så de oplever de forskellige årstider og årstidernes kendetegn, ligefra sne og frost til sol og varme. Vi vil alt efter årstiden udforske de spændende ting der foregår i naturen, dette sker ved at føle, mærke, sanse og opleve forskellige ting som insekter, dyr og planter.

Kulturelle udtryksformer og værdier

De overordnede er mål, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene:

• Udvikler forståelse for forskellige kulturelle værdier og praksisser.

• Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere med forskellig – artede kulturelle udtryk og udtryksformer.

• Får mangeartede erfaringer med æstetiske læringsprocesser og der – med lærer at omsætte deres indtryk af verden til forskellige former for æstetiske formudtryk.

Design

Mål

Midler og metoder

Dokumentation

 • ➢  Gennem hverdagens aktiviteter vil vi udvikle barnets evne til idégenerering og kreative tænkemåder og fremme
 • ➢  barnets evne til at udvikle egne ideer
 • ➢  barnets evne til at udtænke og planlægge
 • ➢  Barnets evne til bevidste Beslutnings- processer, at kunne vælge til og fra. Barnet skal tilegne sig viden og færdigheder.
 • ➢  Projekt med udgangspunkt i de materialer vi har/bliver inspireret af / værkstedet
 • ➢  Daglig brug af det kreative værksted
 • ➢  Projekt årligt medudstillinger
 • ➢  Både med fri fantasi ogmed bundne opgaver
 • ➢  Ligeledes bruges ude områder og nærmiljøtil inspiration for kreative udfoldelser. Medinddragelse af børnene i forskellige tiltag.
 • ➢  Udstillinger/færdige projekter
 • ➢  Billeder/fotos
 • ➢  Nyhedsbreve, mdr. plan
 • ➢  Iportalen

Fokusområder for vuggestuen:

Vi vil arbejde med forskellige kreative aktiviteter, i løbet af deres vuggestuetid. Vi vil udforske og opleve lokalområdet, kirke, skov og hal osv.

 

Børn med særlige behov:

For at få en fælles forståelse af begrebet “børn med særlige behov” har vi valgt, at tage udgangspunkt i undervisningsministeriets definition.

“Børn med særlige behov er……. alle de børn institutionen vil gøre noget særligt for. Alle de børn, som har behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, for at de kan udvikle deres kompetencer”.

Det betyder i praksis, at når vi får en bekymring for et barn, sættes der flere tiltag igang. I Stepping natur og idræts børnehus deler vi vores reflekterende viden og erfaring om barnet. Dernæst overvejer vi hvordan vi kan ændre eller tilpasse vores praksis, så den kommer barnet tilgode. Hvis vi vurderer at barnet ikke kan udvikle sig hensigtsmæssigt med den pædagogiske praksis vi kan tilbyde, beder vi om hjælp udefra. Det kan være være indstilling til den kommunale talepædagog, inddragelse af PPR-pædagogisk psykologisk rådgivning, socialforvaltningen eller sundhedsplejeske. Fælles for dem alle er, at de bidrager med en ekspertise og faglighed som gør, at vi i højere grad kan præcisere og tilrettelægge den pædagogiske indsats, og dermed give barnet de bedste rammer for udvikling.

Evaluering:

Det gør vi en til to gange om året på vores pædagogiske dag, hvor forældrene og evt. vikarer passer børnene. Vi sikrere gennemgang af læreplanerne, ved fordeling af emnerne til de ansatte, udfra deres interesser og kompetencer.

Vi vurderer om vi stadig gør det vi har beskrevet og om der er nye ting der skal tilføjes. Vi opfylder kommunens krav til det fortsatte arbejde med læreplanerne.

Fremadrettet en gang om måneden vil vi tage hverdagstemaerne op på personalemøderne så vi kan fastholde den pædagogiske udvikling. Denne metode er et godt arbejdsredskab for at holde fokus på de pædagogiske temaer i vores læreplan.

Forældrebestyrelsen inddrages løbende.

Perspektivering: Et fremtidigt arbejdsområde vil være mere målrettet fokus på den voksnes rolle og udviklingen af vores institution med fokus på naturen, bevægelse og sprog. Hånd i hånd med de herunder beskrevne menneskesyn.

Den voksnes rolle er vigtig i det didaktiske univers. Vi opererer med 3 måder, at være en voksen i forhold til relationen med et barn.

 • – 1. Den voksne er mest tilskuer og betragter barnet og lade det selv styre og følge sin egen rytme og egne behov.
 
 • –  2. Den voksne bruger samspillet som den bærende udviklingsfaktor. Både barnet og den voksne byder ind til løsning af opgaven.
 • –  3. Den voksne er guide og lægger strategi for måden at løse en given opgave.Tilgangen til det enkelte barn og metoden i arbejdet med er afhængig af situationen, barnet behov, dagens aktiviteter, dagsformen både for børn og voksne. Udvælgelsen af de kommende hverdagslivstemaer vil være afhængig af indholdet af vores årshjul, oplevelser i hverdagen der udfordrer os eller andre projekter vi gerne vi arbejde i dybden med.