Gå tilbage

Undervisningsmiljøplan

Revideret den 22. november 2021

Formål

Skolens undervisningsmiljøplan skal sikre, at der løbende tages initiativer til at styrke skolens undervisningsmiljø på såvel det psykiske, som det fysiske og æstetiske område.

Skolens personale og elever skal sikres en direkte eller indirekte medindflydelse på skolens handleplan gennem et bredt samarbejde.

Fritidsordningen er en del af skolen.

Organisering og medindflydelse

Skolen tæller ca. 140 elever. Skolen bygger på en demokratisk samværsform, hvor eleverne har gode muligheder for at komme til orde. Hver dag startes med fælles morgensang, hvorefter vi har meddelelser, og hvor vores fælles liv kan debatteres. Det kan handle om måden, vi er sammen på, skolearrangementer, regler, social adfærd eller andre emner, som elever eller personale ønsker at tage op. Børnene lærer fra små at tale i en stor forsamling. Skolen har i år oprettet et elevråd med en repræsentant fra hver klasse fra 4.-9. klasse.

Eleverne skal sikres indirekte eller direkte medindflydelse gennem den daglige dialog med skolens ansatte. I klasserne drøftes med eleverne f.eks. klassearrangementer, indretning af lokaler, indretning af legefaciliteter, elevernes trivsel og sociale adfærd.

Samarbejde mellem skolen og børnenes hjem indgår som et vigtigt element. Hvert barn modtager i 0., 4. og 7. klasse et hjemmebesøg. Besøgets formål er at styrke forståelsen og det fælles fodslag mellem skole og hjem. Desuden er formålet at lære børnene og deres hjem bedre at kende, at informere forældrene om elevens faglige og personlige udvikling og give eleverne og forældrene mulighed for at komme til orde i hjemlige og trygge omgivelser.

I 1.,2.,3., 5.,6.,8., og 9. afholdes der hvert år, i efteråret, skolehjemsamtaler på skolen i 20 min i pr. elev. I samtalen deltager ud over eleven og forældre, klasselæreren og en anden primær lærer.

Både forældre og lærere er altid velkommen til derudover at kontakte hinanden løbende eller indkalde til et møde om eleven.

I starten af skoleåret indkaldes til et forældremøde i klasserne med udgangspunkt i årsplanen og lærernes undervisningsplaner. Derudover debatteres elevernes trivsel og andre emner, der vedrører klassen. Efter behov afholdes der ekstra møder.

Skolen afholder hvert år en del fester og sammenkomster. Desuden deltager forældrene i to arbejdsdage, hvor vi reparerer, bygger og forskønner skolen og en enkelt hovedrengøring lige inden sommerferien, hvor alt endevendes så skolen fremstår friskt og rent til det nye år.

Som et led i skolens arbejde med undervisningsmiljøet inviteres forældrene hvert efterår til en ”friskoledag” hvor vi bl.a. hører et debatskabende foredrag med et pædagogisk indhold.

I det hele taget afholder skolen gerne foredrag og sangaftener, der kan styrke vores fælles liv og der er de store elever også velkommen.

 

Handleplan

Løbende er skolens undervisningsmiljø et fast punkt både på lærermøderne og de fælles personalemøder. Der gøres status med reference til elevernes ytringer og personalets erfaringer omkring aktuelle tiltag. Indsatsområder prioriteres og planlægges.

I september 2021 har vi benyttet Undervisningsministeriets trivselsværktøj og efterfølgende på lærermøder drøftet udvalgte områder, som vi finde anledning til at sætte mere fokus på. Læs mere herom på følgende link:
http://stepping-friskole.dk/wp-content/uploads/2022/01/Trivselsundersoegelse-2021-sammenfatning.pdf

 

Det psykiske undervisningsmiljø

For at skabe et godt undervisningsmiljø er det vigtigt, at skolen er entydig og tydelig i at fastsætte normer og værdier for elevernes adfærd og omgangsformer.

Kulturen i klassen og stemningen mellem eleverne indbyrdes samt forholdet til de voksne spiller en central rolle for, hvordan eleverne oplever undervisningsmiljøet.

Det er for os helt afgørende, at der er en munter stemning på skolen og at hele personalegruppen bestræber sig på at have en anerkendende tilgang til eleverne.

Vi skal holde os for øje, at vi på en Grundtvig/Koldsk friskole er her i forældrenes sted og skal behandle ethvert barn, som om det var vores eget.

 

Handleplan    

Vi har valgt ikke at have et decideret lærerværelse, fordi vi ønsker at være sammen med eleverne og have mulighed for at danne dem ikke kun i undervisningen, men også i frikvarterene. Det giver en god gensidig tryghed, at vi i højere grad kan se og høre, hvad der foregår mellem eleverne og vi er nemme at få fat i for dem.

Det er klasselærerens opgave at tage de konflikter op, der må opstå i klasserne og bearbejde dem hurtigst muligt med eleverne. Ligeledes er det klasselærerens opgave, at klassen får opstillet nogle sociale spilleregler og at eleverne er medbestemmende i udfærdigelsen.

Skolen tager også i indeværende skoleår sammen med eleverne på mellemtrinnet initiativ til at lave en legepatrulje, der består af elever, der frivilligt har meldt sig til at arrangere forskellige aktiviteter for de andre børn på skolen. Målet er, at lave mere spændende frikvarterer med mindre konflikter.

 

Varierede samværsformer

At være sammen på mange forskellige måder er med til at styrke elevernes sociale relationer, gøre skoledagen mindre ensformig og er derfor godt for undervisningsmiljøet.

 

Samvær på tværs af årgangene

Fælles morgensang hver dag – hvor fælles normer kommer til udtryk.

– Story-line. Tværfaglig undervisningsmetode der bruges hver dag over middag på tværs af klasserne fra 0. til og med 6. kl.

-Skolernes motionsdag/fastelavnsmandag/juleafslutning/sommerfest

-25 minutters bevægelse hver dag for hele skolen fra 0. til og med 6. kl.

-Fælles lejrture hvert år på tværs af årgangene.

-Teater hvor hele eller dele af skolen opfører teater sammen.

Overbygningen (7.-9. kl.) har faget medborgerskab sammen samt idræt, valgfag og fortælling.

Overbygningen er hvert år på en fælles introtur for at få eleverne rystet godt sammen som flok.

Skolens personale har dagligt et tæt samarbejde om de enkelte elever.

På hvert lærermøde er der et punkt, der handler om elevernes ve og vel.

 

Det fysiske undervisningsmiljø

Arbejdet med skolens fysiske undervisningsmiljø varetages primært af bestyrelsen i samarbejde med leder og ansatte.

Undervisningsmiljøet indtænkes i skolens arbejdspladsvurdering (APV), især hvad angår miljøforhold i de enkelte lokaler, men skal også omhandle sikkerheden på legepladsen.

 

Mål

Det er skolens ønske at sætte fokus på det æstetiske miljø. Vi vil udarbejde en plan for, hvordan vi forbedrer det samlede miljø både indendørs og udendørs, så skolen fremstår indbydende og inspirerende.

Et legepladsudvalg skal være med til at lave handleplaner for udvikling og vedligehold af legepladsen.

 

Det æstetiske undervisningsmiljø

I forbindelse med udsmykning af skolens fælles arealer og gange skal der være ligelig blanding af professionel kunst og elevarbejder.

Rundt om skolen prioriteres det, at der er grønt med både buske og træer .

Eleverne har medansvar for indretning og orden i eget klasselokale.

Skolen fremstår pæn og velholdt, og det er med til at gøre, at børnene får lyst til at passe på stedet.