Gå tilbage

Velkomst. v. formanden.
Vi synger Stepping Friskoles sang.
Referat: Aksel Thomsen.
1. Valg af dirigent.
Hans Bjarne Christiansen valgt til dirigent.
Der oplyses om lovlig indvarsling ifølge vedtægt §7. stk. 2. med 14 dags varsel. Dette er sket på hjemmesiden og i Tyrstrups Herreds Tidende den 8. april 2014.
Vivian og Anne Grete vælges som stemmetællere.
2. Bestyrelsen og skoleleder aflægger beretning.
Formandens beretning vedlagt.
Poul Richard fortæller bla. at der arbejdes på at ombygge gymnastiksalen, så den kan bruges til morgensamling osv.
Skolelederens beretning vedlagt.
Lise fortæller at overbygningens lejerskole går til Munchen i Tyskland og at resten af skolen tager til Fårevejle på Sjælland og afholder deres lejerskole.
Lockouten i foråret slap Stepping friskole ikke for, men den kom vi smertefrit over trods alt.
Skolereform: Vores skole kommer ikke til at ændre sig det store, da vi har en skole som er, som vi ønsker den. Der vil dog komme nogle justeringer så skolen bliver sammenlignelig med folkeskolen.
Timetallet bliver meget som folkeskolen minus lektiecafe.
Lise beretter om skolens hverdag, der har bla. været en del udskiftning i skolen lærer besætningen,der er startet 4 nye lærere i det seneste år, udskiftningen er gået godt og glidende, takket være Bia. Lise Lystlunds store indsats som vikar.
Efter beretningerne har tilhørerne mulighed for at stille spørgsmål, her et uddrag.
Er toilet forholdene med i planerne om gymnastiksalen? ja svarer PR.
Får eleverne flere idræts timer? Ja svare Lise, nogle idrætstimer samles så de får mere sammenhængende idræts timer.

Bader børnene efter idræt? Lise svarer: Det er ikke et krav fra skolens side, men børnene har mulighed for det. Lene supplere : Der har været snak med idrætsforeningen om emnet, da børnene heller ikke efter idræt er så meget for at fælles bade. Det er i øvrigt et emne som drøftes ofte blandt lærerne.
Fortsætter skolehjemsamtalerne som de gør nu, der er et savn om en mere indgående samtale om eleven, med den lærer som har eleven? Ja det fortsætter som hidtil, i overbygningen er der jo mere personlig samtale.
Formandens og skolelederens beretning godkendes efterfølgende.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til orientering v. kasser Kim Lund.
Kim omdeler nøgletallene og gennem går nøje tallene.
Regnskabet er rigtig flot, vi har fået stor ros fra revisoren. Regnskabet er fra revisors side godkendt uden påtegninger eller anmærkninger af nogen art.
Efter beretningerne har tilhørerne mulighed for at stille spørgsmål, her et uddrag.
Er den nye bus leaset eller købt? Bussen er købt, Leasing-aftaler har været undersøgt, men det havde ikke været muligt.
Der spørges ind til elevantallet/stigningen kontra de højere lønudgifter. Afregningen pr. årselever gennemgås af PR da den er noget kompleks.
Kasserens beretning godkendes efterfølgende.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i skolekredsen.
På valg: Aksel Thomsen ,Claes Adel, Ebbe Kappel genopstiller ikke.
Valgt blev: Claes, Aksel og Mette Møller.

5. Valg af suppleanter til forældre kreds.
Valgt blev: Jan Kronborg og Morten Christiansen.
Morten blev 1. suppleant og indtræder i bestyrelsen i stedet for Annemarie Koch, som udtræder af bestyrelsen et år før tid.