Gå tilbage

Ordinær generalforsamling den 22 april 2015. kl.19.00 på skolen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Hans Bjarne Christiansen.

Hans Bjarne Christiansen vælges til dirigent.

Generalforsamlingen er varslet den 8 april på hjemmeside og nyhedsmail.

14 dage før ifølge vedtægter.

 1. Valg af stemmetæller. Min 4 heraf min. 2 forældre.

Anne Grete, Vivian, Laila og Mette.

 1. Formandens beretning.

Endnu en generalforsamling og endnu et regnskab afsluttet. Mange bestyrelsesmøder afholdt med endnu flere opgaver og emner behandlet, som bekendt er bestyrelsen sammensat bredt og der har været mange gode meningsudvekslinger undervejs, men sådan er det når alle føler for skolens ve og vel, men det er også kendetegnet for holdet, at det er endt ud i gode fælles beslutninger.

I skolen er der liv og der er altid noget under vejs, flere børn og brug for flere lokaler. Samlings rummet er blevet for lille og vi forsøger at udnyttet vores m2. så godt det muligt. Først blev det gl. læreværelse brugt nu tager vi gymnastiksalen til samlingsrum, hvor vi i vinter har fået nyt loft, lamper og varmeanlæg.

Så kom før skole projektet fra 1. april og nu har vi lejet SFO huset ind til sommer.

I løbet af året har der været afholdt mange arrangementer hvor der har været meget stort tilslutning fra forældre og pårørende. Når skolen har arbejdsdage er folk meget flinke til at møde op, også nogle der kommer på andre tidspunkter og de skal alle have tak for.

Over et helt skole år er der mange der har villet skolen og I skal alle vide hvor værdi fuldt det er, det er forældre, pårørende og mange flere. Det betyder meget for skolens ansatte, ledelse og os i bestyrelsen. Det er her vi mærker os værdsat.

Bestyrelsens arbejde er meget den nuværende drift, men det er også at se ind i den fremtidige. Vi skal sikre at skole har en fremtid med et godt elevgrundlag. Vi følge nøje med, hvad der sker på børnepasnings området i Stepping, vi kan ikke fra skolen stiltidende se der sker forringelser på dette område. Vi er derfor indstillet på, at gå ind på dette område. Fra skolen og bestyrelsen side er vi parat til at indgå drøftelser med Kolding Kommune for at sikre børnepasning på den lange bane, men også en styrkelse af bosætningen i området. Det skal i den forbindelse slås fast, at det ikke er kritik af den nuværende Kløverbo.

Samarbejdet med Trekløver Hallen er vi glade for, selvom alt har sin pris, det er en gevinst at have den mulighed, også en tak for det samarbejde. Børnehaven til den anden side skal der også lyde en tak til.

Vi har i årets løb haft besøg af vores tilsynsførende Peter Lawaetz, som skolen er meget glad for nærmere om det under Peters indlæg senere på generalforsamlingen.

Vi Har mange at takke for de gode resultater der er opnået og jeg vil ikke nævne navne på de enkelte, men alligevel en enkelt, vores pedel som har ønsket at nye sit opium og som der på tænkes at holde reception for den 28 maj 2015.

På bestyrelsen vegne vil sige Skolelederen tak for samarbejdet og tak til den øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt år.

 1. Skoleleders beretning.

Der er kommet og gået flere lærere i årets løb Anders, Dorthe´s mand og Mette Øland er netop blevet ansat.

Vi har haft et samarbejde med Aller friskole, det er gået op og ned , 7-8 klasse er nu så stor at de ikke kan samlæses med Aller, de bliver undervist af Mette.

Vi har i bestyrelsen sat et loft på 22 elever i klasserne, det har vi nået i 5. kl.

Vi får flere elever fra andre skoler, det kan give nogle “nisser”,  men takket være vores dygtige og professionelle lærerstab håndteres dette også.

Tilgangen på skolen skyldes til dels den nye reform, derfor har vi en relativ stor søgning på skolen.

Vi får en del elever udefra med stres, angst og depressioner, det er nok fordi vi i dagens Danmark er under et konstant pres bla. fra omverden og vores chefer,  alt skal være så dynamisk. Det er f.eks. forbudt at sige, at det er dejligt at noget er statisk. Hvorfor skal alt gå så stærkt, i skolen er det meget vigtigt, at eleverne lære fordybelse.

Den kommende 9.klasse er ikke så stor, 9.klasse fortsættes samlæst med 8.klasse, men nu med to lærere, så der kan undervises på flere niveauer.

Vi er kommet i gang med de 17 nye elever i indskoling. Det er rigtig dejligt at få dem i skolen.

Det er en fornøjelse at se dem til morgensamling, når de er nødt til at stå op af begejstring, hvis vi synger en sang de kan lide.

Mette Glumsø er ny leder af SFO og indskoling og hun er bestemt den helt rette til at løfte denne opgave.

Der skal til sidst lyde en stor tak til alle lærerne for deres måde at være på og for deres kæmpe store engagement.

Spørgsmål: Er det muligt at få gymnastiktimer på over 45 minutter?

Det er muligt at sammenlægge to gymnastik timer, det er før blevet diskuteret. De store har på nuværende tidspunkt gymnastik i en hel time.

Spørgsmål: Kan vi få en bedre præsentation af kandidater til bestyrelsen, som udefra kommende er det svært, når man ikke kender alle fra nærområdet?

Vi laver en bedre præsentation af kandidaterne, når vi senere skal stemme.

Beretninger godkendt.

 1. Regnskabet til fremlæggelse af Kasser: Morten Christensen.

Morten fremlægger revisorens konklusion og gennemgår regnskabet detaljeret og præcist.

Regnskabet er godkendt fra revisor uden anmærkninger, vores sekreter Stella får en stor ros for regnskabet.

Der er et overskud på 346.868.-

Herefter debat og godkendelse.

Regnskab godkendt.

 1. Forslag til forældre bestyrelsesmedlemmer.

Følgende er på valg. Kim Lund – Modtager ikke genvalg.

Morten Christensen

Poul Richard

Randi Hansen

Valgt blev:

Morten             Valgt for 2 år.

Poul Richard     Valgt for 2 år.

Randi                 Valgt for 1 år.

Ida                      Valgt for 1 år.

Suppleanter:

 1. supleant: Laila
 2. supleant: Caroline
 1. Tilsynsførende Peter Lawaetz har ordet.

Tilsynsførende er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg. Der skal værre skriftlige forslag.

Peter Lawaetz er genvalgt.

TILSYNSRAPPORT STEPPING FRISKOLE 2014

Stepping Friskole skolekode nr. 280218

Da far var dreng – og nu snakker vi engang i halvtredserne – var det overvejende sådan, at tingene var rimelig statiske, uforanderlige og forudsigelige. Når man gik ud af skolen, fik man enten et arbejde som ufaglært arbejder, en læreplads ved en håndværksmester eller man læste videre. Det arbejde, man gik ind til, kunne man så se frem til at beskæftige sig med indtil pensionen, ofte på samme arbejdsplads og med det samme indhold i arbejdet år efter år. Eneste forandring kunne være, at man avancerede til en mere overordnet stilling, hvor lønnen var bedre, men arbejdet var stadig nogenlunde forudsigeligt.

Der er unægtelig sket nogle ting siden da. Verden har gennem de sidste 50 år forandret sig i en grad, som vi ikke har kendt til tidligere i historien. Før vidste vi ikke meget om, hvad der skete i andre dele af verden, men var helt på det rene med, hvad der foregik hos naboer og andre i lokalsamfundet – det sørgede posten, telefonistinden eller købmanden for. De ting, som børnene lærte i skolen, var stort set de samme, som forældrene og bedsteforældrene havde lært, og undervisningen foregik på nogenlunde samme måde. I dag lever vi i et højteknologisk videns- og informationssamfund, hvor det, der var kendt eller almindeligt i går, måske ikke er aktuelt i morgen. Et samfund hvor naboen kan ligge død i 3 uger i nabolejligheden, uden nogen tager notits, mens man samtidig på TV kan være øjenvidne til at terrorister flyver deres maskiner ind i højhuse på den anden side af jorden. Tingene er i stadig forandring. Hvor det tidligere var en dyd at kunne modtage er guldur efter 40 års stabil indsats på den samme arbejdsplads, så ville det i dag være et udtryk for stilstand og manglende udvikling. Erhvervslivet efterspørger i dag arbejdskraft, som er faglig dygtig, fleksibel og omstillingsparat. Man må til stadighed videreuddanne sig, for at kunne følge med den hastige udvikling, og man må være parat til en høj grad af samarbejde på tværs af faggrupper, og ofte kan man ikke nøjes med én uddannelse, men må skifte spor for stadig at kunne være en del af arbejdsmarkedet.

Uddannelsen af de børn, der skal indgå i denne virkelighed, skal forestås af lærere, der er efter hvad man hører i dagspressen ufleksible, ikke-omstillingsparate og reaktionære. Hvis man nu skulle sige det groft, her efter regeringens sidste udspil og indgreb, og hvis man altså skal tro, hvad man hører rundt om i landet og ser i medierne. Jeg kender personligt en del både i familien og bekendtskabskredsen, der på forskellige niveauer arbejder indenfor skoleverdenen, og som – uden at ville generalisere – oplever rigtig mange lærere, der er godt sure og skolepigefornærmede. Og som sætter sig tilbage i stolen med korslagte arme og bare er IMOD. Jeg kan sige – med egen erfaring fra jobbet – at jeg ikke på nogen måde misunder de danske skoleledere, som skal stå for implementeringen af de nye tiltag. Og jo – man kunne sagtens forestille sig en mere behændig måde at forandre skolesystemet på, end det her sidst skete. Det er altid befordrende for forandringer i en virksomhed, hvis medarbejderne er med på banen og tager medejerskab i det nye der sker. Men nu er beslutningerne taget, og hvis det skal lykkes at føre det ud i livet, så bliver de pågældende lærere nødt til at komme ud af deres tøsefornærmethed, og gå aktivt og positivt ind i løsningen af den store opgave det bliver, at få det nye skolesystem til at fungerer mest optimalt. Det skal de gøre for børnenes skyld, så de får en god og vedkommende skoledag, og de skal gøre det for deres egen skyld, så de kan få en arbejdsplads, hvor der er rart at være og hvor de kan trives.

Jeg har på 3. år fulgt undervisningen på Stepping Friskole, og jeg skal skynde mig at sige, at jeg ikke har oplevet nogen tøsefornærmethed her på stedet. Jeg oplever på mine besøg først og fremmest en god stemning på lærerværelset, og det er vigtigt: Hvis de voksne ikke indbyrdes trives med hinanden og deres arbejdsplads, forplantes det hurtigt ud i elevflokken. Her oplever jeg børn, der generelt trives og har det godt med hinanden. Noget der også er med til at skabe gode indbyrdes relationer, er nogle af de elementer, der ud over den traditionelle undervisningstimer hører med i friskolemiljøet på stedet: Fælles morgensamlinger med sang og fortælling, storytelling, teaterprojekter, enmeuger og andre arrangementer både på her på stedet og ud af huset, som er med til at give gode fællesoplevelser for børn og voksne.

Jeg har været på besøg på skolen 4 gange i indeværende skoleår, og lagt et referat af mine besøg ud på hjemmesiden. Dem vil jeg ikke gentage her – I kan selv læse dem på hjemmesiden. Men sammenfattende kan jeg sige, at jeg generelt har mødt dygtige og velforberedte lærere, der har leveret en god og sober undervisning, jeg har oplevet et godt undervisningsmiljø, hvor der generelt er ro omkring undervisningen og udfordring til børn på de forskellige niveauer, som de befinder sig på. Jeg kan forsikre jer forældre om, at I kan være trygge ved at have jeres børn på Stepping Friskole.

Jeg er som garant overfor ministeriet af jer forældre valgt til bl.a. at sikre, at I her på stedet tilbydes en undervisning, der kan stå mål med det, der normalt kræves i folkeskolen. Jeg skal således udtale mig om følgende:

 • Om Stepping Friskole fuldt ud giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • Om Stepping Friskole gennem undervisning og samvær forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
 • Om Stepping Friskole kan kendetegnes ved et godt forhold mellem lærere og elever med gensidig tillid og respekt.
 • Om Stepping Friskole som helhed tilbyder eleverne et godt læringsmiljø. 

 

Og jeg kan – som de foregående år – uden problemer tilslutte mig alle punkter.

 

Aller, den 16. april, 2014.

Peter Dal Lawaetz

tilsynsførende

 1. Valg af 2 suppleanter til skolekreds suppleanter, den der får fleste stemmer er 1 suppleant.
 2. supleant: Mette
 3. supleant: Beatrix

————————————————-

Dirigent. Hans Bjarne Christiansen