Gå tilbage

 

Støtteforeningen Stepping Friskole

Vedtægter

§ 1 Støtteforeningen har hjemsted i Kolding kommune. Foreningen er oprettet 2 november 2010. Foreningen har adresse hos den valgte kasserer. Bestyrelsen kan uden generalforsamlingens forudgående accept, ændre adressen for foreningens virke til anden adresse.

§ 2 Støtteforeningens midler tilvejebringes gennem medlemsbidrag, frivillige bidrag, pengegaver, arvegaver, donationer samt anden vis.

§3 Støtteforeningens formål er at yde støtte til alment kultur- og undervisningsformål i og omkring Stepping Friskole, herunder også skolens etablering og løbende drift.

§4 For forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen af foreningens medlemmer hæfter således for foreningens forpligtelser. Medlemmernes bidrag giver ikke nogen ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art. Jf. dog § 16.

§5 Støtteforeningens likvide midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Anbringelsen sker efter bestyrelsens vedtagelse.

§6 Støtteforeningens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte for Stepping Friskole eller akkumuleres til senere anvendelse. Såfremt der i et år ikke skønnes behov for at anvende hele det disponerede beløb, overføres det overskydende til følgende år.

§7 Medlemskab af støtteforeningen er åben for alle, som er villige til at yde økonomisk støtte jvf. ovenstående. Det årlige kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.  Medlemskabet vedvarer så længe medlemmet ikke er i kontingentrestance.

§ 8 Generalforsamlingen er Støtteforeningens højeste myndighed.

§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1 marts – 1 juni. Den indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering på det lokale mest brugte sociale medie, skolens hjemmeside og skolens aktuelle interne platform med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisor og revisor suppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1 februar.  Forslag der har betydning for dagsordenens rækkefølge kan, ved afstemning på generalforsamlingen (efter valg af dirigent) flyttes til punkt 4 på dagsordenen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/5 af Støtteforeningens medlemmer ønsker det. Denne indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling. Er der ved ønske om ekstraordinær generalforsamling samtidig ønske om at indgive indkomne forslag skal disse afgives samtidig. Det er bestyrelses ansvar at en ekstraordinær generalforsamling senest bliver afholdt 30 dage efter ønskes herom er fremkommet.

§ 11 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis ønskes kan et fremmødt medlem bede om skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes medlemmers antal. Ændringer i vedtægterne skal dog, for at være gyldige, vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§ 12 Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.  Bestyrelsens medlemmer kan IKKE samtidig være i Stepping Friskoles bestyrelse. Bestyrelsen medlemmer vælges for 2 år og afgår med skiftevis 2 og 3 hvert år. Første gang i 2011 med 2 efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

§ 13 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden og /eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder og udsender en dagsorden inden mødet. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver er berettiget til kort at få indført sin afvigende holdning i beslutningsprotokollen. Beslutningsprotokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer efter ønske. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

§ 14 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, er denne fraværende tæller næstformandens. Der føres en protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til personsager samt hvor det i øvrigt pålægges af et flertal i bestyrelsen. Støtteforeningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.  Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af Støtteforeningens aktiver samt ved meddelelse af prokura kræves samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Støtteforeningens gæld. Der ydes intet vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, men medlemmerne kan efter aftale med foreningens formand eller kasserer få dækket egen udlæg i forbindelse med relevant bestyrelsesarbejde.

§ 15 Kassereren har ansvaret for at der hvert år udarbejdes et driftsregnskab og status for Støtteforeningen. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der ikke må være medlem af anden af foreningen støtteberettiget bestyrelse eller Støtteforeningens egen bestyrelse.  Regnskabet forelægges på Støtteforeningens generalforsamling.

§ 16 Beslutning om ophør af foreningen træffes på en generalforsamling med sammen flertal som ved vedtægtsændringer jvf. § 11. Ved ophør skal foreningens formue overgå til Skolekredsen for Stepping Friskole, subsidiært anden kulturelt formål i Stepping.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt 2 november 2010, ændring 2012, ændring 2023