Dansk
Gå tilbage

Formål for faget

  • At give almen dannelse og udvikle alle sider hos eleven, både de menneskelige og de faglige, og at eleven oplever sproget som kulturbærende.
  • Faget dansk skal tale både til forstanden og til følelserne. Eleven skal bibringes faglig viden på en engageret måde kombineret med oplevelser, livsglæde og omsorg.
  • Danskfaget skal fortsat støtte og udvikle barnets selvværd, dets selvtillid, dets nysgerrighed og sprogudvikling. Dette finder sted både i forståelsen og fortolkningen af livet udtrykt i forskellige tekster og medier ved hjælp af mundtlige, skriftlige, musiske og kropslige aktiviteter.
  • Det er vigtigt, at faget dansk medvirker til, at eleven får en større selvforståelse samt forståelse, respekt og ansvar for andre, for fællesskabet og for demokrati.
  • Gennem hele skoletiden prioriteres fortællingen højt for at skærpe elevens evne til at lytte, til at undres, til at begejstres og glædes. Samtidig opnås social forståelse.
  • Eleven skal støttes og udfordres efter individuelle behov, så den enkelte får mulighed for at udvikle sine evner optimalt.
  • Eleven skal stifte bekendtskab med det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

    På Stepping Friskole er 9 af de ugentlige undervisningslektioner for 0.-6. klasse skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode.I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Mål efter kompetenceområde

Læsning

I indskolingen arbejder vi hen imod at eleverne kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge. 

På mellemtrinnet har vi mere fokus på multimodale tekster både med henblik på oplevelse og faglig viden, samtidig med at vi arbejder med at give eleverne kompetence til at forholde sig til det læste.

I udskolingen arbejder vi med at eleverne selv skal kunne styre og regulere deres læreproces, samtidig med at de kan diskutere teksternes betydning i deres kontekst. 

Fremstilling/skrivning.

I indskolingen arbejder vi med at eleverne kan udtrykke sig på forskellige måder som f.eks. skrift og tale i nære og velkendte situationer. 

På mellemtrinnet arbejder vi ligeledes med at eleverne kan udtrykke sig på forskellige måder som f.eks. skrift og tale. Nu er der også fokus på velkendte faglige og formelle situationer.

I udskolingen arbejder vi med at eleverne kan udtrykke sig klart, forståeligt og varieret på forskellige måder som f.eks. skrift og tale i en form, der passer til genre og situation. 

Fortolkning

I indskolingen arbejder vi med at eleverne kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om de forskellige tekster, film mm de møder. 

På mellemtrinnet arbejder vi med at eleverne gennem en begyndende analyse og undersøgelse af tekster, film, mm. kan forholde sig til velkendte temaer i både egne og andres liv. 

I udskolingen arbejder vi med at eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem grundig undersøgelse og diskussion af tekster, film, mm.

Kommunikation

I indskolingen arbejder vi med at eleverne kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer. 

På mellemtrinnet arbejder vi med at eleverne kan følge regler for kommunikation og kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.

I udskolingen arbejder vi med at eleverne kan deltage i reflekteret kommunikation i mere komplekse formelle og sociale situationer. 

Stepping Friskole

Stepping Friskole