Dansk
Gå tilbage

 

Formål for faget

 • At give almen dannelse og udvikle alle sider hos eleven, både de menneskelige og de faglige, og at eleven oplever sproget som kulturbærende.
 • Faget dansk skal tale både til forstanden og til følelserne. Eleven skal bibringes faglig viden på en engageret måde kombineret med oplevelser, livsglæde og omsorg.
 • Danskfaget skal fortsat støtte og udvikle barnets selvværd, dets selvtillid, dets nysgerrighed og sprogudvikling. Dette finder sted både i forståelsen og fortolkningen af livet udtrykt i forskellige tekster og medier ved hjælp af mundtlige, skriftlige, musiske og kropslige aktiviteter.
 • Det er vigtigt, at faget dansk medvirker til, at eleven får en større selvforståelse samt forståelse, respekt og ansvar for andre, for fællesskabet og for demokrati.
 • Gennem hele skoletiden prioriteres fortællingen højt for at skærpe elevens evne til at lytte, til at undres, til at begejstres og glædes. Samtidig opnås social forståelse.
 • Eleven skal støttes og udfordres efter individuelle behov, så den enkelte får mulighed for at udvikle sine evner optimalt.
 • Eleven skal stifte bekendtskab med det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

 

På Stepping Friskole er 10 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om de to fagtimer der er placeret over middag fra kl. 12.00-13.25. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet i fagmodulet over middag.

Trinmål efter 2. klasse

Det talte sprog

Målet er at kunne

 • fortælle egne oplevelser, historier og nuanceret give udtryk for følelser og stemninger. Eleven skal kunne indgå i en samtale om tekster og andre udtryksformer med umiddelbar oplevelse og forståelse. Eleven skal formå med empati at kunne indgå i en dialog med respekt for modparternes ytringer.
 • arbejde med læste tekster, oplæsning, fortællinger og andre teksttyper dramatisk og ligeledes kunne være i stand til at lytte, forstå samt danne indre billeder ved andres fortællinger.
 • via fortælling og oplæsning få et fortroligt forhold og kendskab til især eventyrgenren samt kunne tale med om samspillet mellem sprog, genrer, indhold og situation.
 • opnå forståelse for og have bevidsthed til at kunne tackle hverdagslivets kompleksitet. Eleven skal have forståelse for og bevidsthed om, at sproget er kulturskabende og – bærende.
 • indgå i en social sammenhæng på en konstruktiv måde, der gavner, styrker og udvikler fællesskabet.

Det skrevne sprog – læse.

Målet er at kunne

 •  læse ukendte, lette og alderssvarende tekster selvstændigt, kunne læse med forståelse og danne sig indre billeder af det læste samt genfortælle handlingen.
 • skelne mellem fiktive og faktuelle tekster og have opnået en lyst til og interesse i at bruge sine læsekundskaber som redskab til at få styrket livsindsigt og viden

Det skrevne sprog – skrive

Målet er at kunne

 •  stave og skrive de fleste lydrette ord i egne tekster, evne at bruge store og små bogstaver korrekt og kunne placere bogstaverne rigtigt i forhold til grundlinjen.
 • vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger og skal have kendskab til navneord, udsagnsord og tillægsord.
 • skrive tekster med en letlæselig skrift og kunne skrive på computer/Ipad
 • skrive kronologisk i enkle fiktive genrer ud fra fantasi, billeder og læste tekster og derudover evne at skrive tekster, der omhandler egne oplevelser.
 • have opnået en så stor fortrolighed med den skriftlige udtryksform, at der er en interesse i og lyst til at bruge skriftsproget som et personligt udtryksmiddel.

Trinmål efter 4. klasse

Det talte sprog

Målet er at kunne

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe
 • videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk
 • fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge
 • give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden
 • læse tekster op med tydelig artikulation og betoning
 • lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • forstå enkle norske og svenske tekster og andre udtryksformer

Det skrevne sprog – læse

Målet er at kunne

 • anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster
 • læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier
 • søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk
 • kende forskellige læseteknikker
 • tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad
 • udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt
 • læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse
 • læse sig til danskfaglig viden
 • læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste
 • udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner
 • søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier
 • læse lette og korte norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive

Målet er at kunne

 • skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster
 • søge information i digitale og trykte tekster og planlægge den efterfølgende skrivning
 • strukturere egen tekst kronologisk
 • skrive beskrivende, refererende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper
 • følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning
 • anvende et enkelt layout i såvel håndskrevet som elektronisk tekst
 • skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift
 • skrive på computer med enkel skriveteknik
 • anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet
 • bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker

Sprog, litteratur og kommunikation

Målet er at kunne

 • bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk
 • have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser
 • kende betydningen af ord og begreber i hverdagssprog, skønlitteratur og sagprosa
 • udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation
 • forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster
 • kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse
 • kende brugen af sproglige virkemidler
 • kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg
 • forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer
 • opnå kendskab til, hvordan sprog og litteratur fra forskellige tider afspejler den periode, den er blevet til i
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form
 • søge information på en systematisk måde
 • iagttage forskelle og ligheder i sprog fra forskellige kulturer

Trinmål efter 6. klasse

Det talte sprog

Målet er at kunne

 • udtrykke sig mundtligt i samtale, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • formidle viden, følelser, tanker og erfaringer mundtligt
 • opleve, glæde sig over og selv udtrykke sig i en mundtlig beretning eller fortælling
 • være i stand til at tage ordet i klassen og i større forsamlinger
 • være i stand til at formulere egne synspunkter selvstændigt
 • i en vis udstrækning, formå at analysere, fortolke og perspektivere en tekst i henhold til det udvidede tekstbegreb
 • udtrykke en tekst dramatisk både m.h.t. stemmeføring, mimik, gestik og kropssprog
 • give og modtage kritik af egne og andres produkter.
 • deltage i en samtale, hvor man respekterer talerækken, og hvor man evner at udveksle synspunkter.
 • lytte til lette norske og svenske tekster med forståelse.

Det skrevne sprog – læse

Målet er at kunne

 • læse sikkert og med passende hastighed i skønlitterære og faglige tekster.
 • bruge forskellige læsestrategier – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse.
 • fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé.
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form.
 • læse lette norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive

Målet er at kunne

 • skrive i forskellige genrer – fiktive og ikke-fiktive
 • skrive engageret og afpasset efter modtageren om oplevelser, erfaringer, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form
 • skrive referater, beretninger, kommentarer og lave beskrivelser og skriftlig argumentation
 • indsamle stof og disponere stoffet og arbejdsprocessen fra ide til færdig tekst
 • forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster
 • bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster
 • bruge ordbog og stavekontrol
 • bruge tegnsætning i egne tekster- punktum, spørgsmålstegn, komma, anførselstegn samt lave afsnitsinddeling
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster logisk og uddybende
 • skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed
 • skrive på computer/Ipad med hensigtsmæssig skriveteknik
 • arbejde med respons både som giver og som modtager
 • bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i særlige sammenhænge, f.eks. logbog, dagbog, hurtigskrivning og notater

Sprog, litteratur og kommunikation

Målet er at kunne

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion.
 • udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.
 • vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.
 • kende betydningen af sproglige virkemidler.
 • kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget.
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.
 • se at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.
 • finde udtryk for livsværdier både i andres udsagn, i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider.
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse
 • kende forskellige genrer, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer
 • udtrykke sig i billeder – hovedsagelig tegning / maleri og collage, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
 • søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansk

Formål for faget

 • At give almen dannelse og udvikle alle sider hos eleven, både de menneskelige og de faglige, og at eleven oplever sproget som kulturbærende.
 • Faget dansk skal tale både til forstanden og til følelserne. Eleven skal bibringes faglig viden på en engageret måde kombineret med oplevelser, livsglæde og omsorg.
 • Danskfaget skal fortsat støtte og udvikle barnets selvværd, dets selvtillid, dets nysgerrighed og sprogudvikling. Dette finder sted både i forståelsen og fortolkningen af livet udtrykt i forskellige tekster og medier ved hjælp af mundtlige, skriftlige, musiske og kropslige aktiviteter.
 • Det er vigtigt, at faget dansk medvirker til, at eleven får en større selvforståelse samt forståelse, respekt og ansvar for andre, for fællesskabet og for demokrati.
 • Gennem hele skoletiden prioriteres fortællingen højt for at skærpe elevens evne til at lytte, til at undres, til at begejstres og glædes. Samtidig opnås social forståelse.
 • Eleven skal støttes og udfordres efter individuelle behov, så den enkelte får mulighed for at udvikle sine evner optimalt.
 • Eleven skal stifte bekendtskab med det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

 

På Stepping Friskole er 10 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om de to fagtimer der er placeret over middag fra kl. 12.00-13.25. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet i fagmodulet over middag.

Trinmål efter 2. klasse

Det talte sprog

Målet er at kunne

 • fortælle egne oplevelser, historier og nuanceret give udtryk for følelser og stemninger. Eleven skal kunne indgå i en samtale om tekster og andre udtryksformer med umiddelbar oplevelse og forståelse. Eleven skal formå med empati at kunne indgå i en dialog med respekt for modparternes ytringer.
 • arbejde med læste tekster, oplæsning, fortællinger og andre teksttyper dramatisk og ligeledes kunne være i stand til at lytte, forstå samt danne indre billeder ved andres fortællinger.
 • via fortælling og oplæsning få et fortroligt forhold og kendskab til især eventyrgenren samt kunne tale med om samspillet mellem sprog, genrer, indhold og situation.
 • opnå forståelse for og have bevidsthed til at kunne tackle hverdagslivets kompleksitet. Eleven skal have forståelse for og bevidsthed om, at sproget er kulturskabende og – bærende.
 • indgå i en social sammenhæng på en konstruktiv måde, der gavner, styrker og udvikler fællesskabet.

Det skrevne sprog – læse.

Målet er at kunne

 •  læse ukendte, lette og alderssvarende tekster selvstændigt, kunne læse med forståelse og danne sig indre billeder af det læste samt genfortælle handlingen.
 • skelne mellem fiktive og faktuelle tekster og have opnået en lyst til og interesse i at bruge sine læsekundskaber som redskab til at få styrket livsindsigt og viden

Det skrevne sprog – skrive

Målet er at kunne

 •  stave og skrive de fleste lydrette ord i egne tekster, evne at bruge store og små bogstaver korrekt og kunne placere bogstaverne rigtigt i forhold til grundlinjen.
 • vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger og skal have kendskab til navneord, udsagnsord og tillægsord.
 • skrive tekster med en letlæselig skrift og kunne skrive på computer/Ipad
 • skrive kronologisk i enkle fiktive genrer ud fra fantasi, billeder og læste tekster og derudover evne at skrive tekster, der omhandler egne oplevelser.
 • have opnået en så stor fortrolighed med den skriftlige udtryksform, at der er en interesse i og lyst til at bruge skriftsproget som et personligt udtryksmiddel.

Trinmål efter 4. klasse

Det talte sprog

Målet er at kunne

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe
 • videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk
 • fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge
 • give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden
 • læse tekster op med tydelig artikulation og betoning
 • lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • forstå enkle norske og svenske tekster og andre udtryksformer

Det skrevne sprog – læse

Målet er at kunne

 • anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster
 • læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier
 • søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk
 • kende forskellige læseteknikker
 • tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad
 • udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt
 • læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse
 • læse sig til danskfaglig viden
 • læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste
 • udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner
 • søge og vælge skøn- og faglitteratur på bibliotek og i digitale medier
 • læse lette og korte norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive

Målet er at kunne

 • skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster
 • søge information i digitale og trykte tekster og planlægge den efterfølgende skrivning
 • strukturere egen tekst kronologisk
 • skrive beskrivende, refererende og kreativt med et ordforråd tilpasset forskellige teksttyper
 • følge generelle lydregler i stavning og anvende afsnit og enkel tegnsætning
 • anvende et enkelt layout i såvel håndskrevet som elektronisk tekst
 • skrive med sammenbundet og funktionel håndskrift
 • skrive på computer med enkel skriveteknik
 • anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet
 • bruge skrivning til at fastholde og strukturere ideer og tanker

Sprog, litteratur og kommunikation

Målet er at kunne

 • bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk
 • have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser
 • kende betydningen af ord og begreber i hverdagssprog, skønlitteratur og sagprosa
 • udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation
 • forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster
 • kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse
 • kende brugen af sproglige virkemidler
 • kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg
 • forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer
 • opnå kendskab til, hvordan sprog og litteratur fra forskellige tider afspejler den periode, den er blevet til i
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form
 • søge information på en systematisk måde
 • iagttage forskelle og ligheder i sprog fra forskellige kulturer

Trinmål efter 6. klasse

Det talte sprog

Målet er at kunne

 • udtrykke sig mundtligt i samtale, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • formidle viden, følelser, tanker og erfaringer mundtligt
 • opleve, glæde sig over og selv udtrykke sig i en mundtlig beretning eller fortælling
 • være i stand til at tage ordet i klassen og i større forsamlinger
 • være i stand til at formulere egne synspunkter selvstændigt
 • i en vis udstrækning, formå at analysere, fortolke og perspektivere en tekst i henhold til det udvidede tekstbegreb
 • udtrykke en tekst dramatisk både m.h.t. stemmeføring, mimik, gestik og kropssprog
 • give og modtage kritik af egne og andres produkter.
 • deltage i en samtale, hvor man respekterer talerækken, og hvor man evner at udveksle synspunkter.
 • lytte til lette norske og svenske tekster med forståelse.

Det skrevne sprog – læse

Målet er at kunne

 • læse sikkert og med passende hastighed i skønlitterære og faglige tekster.
 • bruge forskellige læsestrategier – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse.
 • fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé.
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form.
 • læse lette norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive

Målet er at kunne

 • skrive i forskellige genrer – fiktive og ikke-fiktive
 • skrive engageret og afpasset efter modtageren om oplevelser, erfaringer, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form
 • skrive referater, beretninger, kommentarer og lave beskrivelser og skriftlig argumentation
 • indsamle stof og disponere stoffet og arbejdsprocessen fra ide til færdig tekst
 • forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster
 • bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster
 • bruge ordbog og stavekontrol
 • bruge tegnsætning i egne tekster- punktum, spørgsmålstegn, komma, anførselstegn samt lave afsnitsinddeling
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster logisk og uddybende
 • skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed
 • skrive på computer/Ipad med hensigtsmæssig skriveteknik
 • arbejde med respons både som giver og som modtager
 • bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i særlige sammenhænge, f.eks. logbog, dagbog, hurtigskrivning og notater

Sprog, litteratur og kommunikation

Målet er at kunne

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion.
 • udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation.
 • vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster.
 • kende betydningen af sproglige virkemidler.
 • kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget.
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog.
 • se at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i.
 • finde udtryk for livsværdier både i andres udsagn, i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider.
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse
 • kende forskellige genrer, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer
 • udtrykke sig i billeder – hovedsagelig tegning / maleri og collage, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form.
 • søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.
 
Stepping Friskole

Stepping Friskole