Gå tilbage

Formål for faget engelsk

Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle.
Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling.
Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Herigennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund.

På Stepping Friskole er 10 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om de to fagtimer der er placeret over middag fra kl. 12.00-13.25. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet i fagmodulet over middag.

På Stepping Friskole påbegyndes en legende tilgang til det engelske sprog på 2. klassetrin

Trinmål efter 4. klasse

Kommunikative færdigheder

Målet er at kunne

 • forstå et enkelt talt engelsk anvendt i forbindelse med nære emner som familie og dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider
 • følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om nære emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
 • forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier
 • deltage i sproglege og små rollespil
 • fremlægge nære emner, evt. ved hjælp af it
 • svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole
 • skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære emner som familie og fritid.
 • bruge digitale værktøjer til at finde og udveksle informationer og skabe enkel tekst

Sprog og sprogbrug

Målet er at kunne

 • anvende et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære emner
 • udtale de engelske ord og vendinger, der arbejdes med
 • vise fornemmelse for ord, ental og flertal samt fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden
 • stave enkle ord og udtryk
 • genkende teksters begyndelse, midte og slutning og anvende enkle sætningsforbindere
 • anvende enkle indlednings- og afslutningsgambitter i samtaler
 • forstå og udføre enkle sproghandlinger

Sprogtilegnelse

Målet er at kunne

 • have mod på at gætte i forsøg på at forstå talte og skrevne tekster
 • turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til, fx med brug af kropssprog og mimik
 • have mod på at skrive på engelsk
 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge engelsk uden for skolen
 • finde nogle ligheder og forskelle mellem engelsk og dansk/modersmål
 • indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg
 • anvende billedordbøger og enkle it-baserede ordforrådsprogrammer
 • anvende elektroniske medier til enkle opgaver og spil.

Kultur- og samfundsforhold

Målet er at kunne

 • kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, dagligdag, skole, fritid, ferie og højtider
 • kende til eksempler på engelsksprogede børnekulturer, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger
 • give enkle eksempler på forskelle mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur.

Trinmål efter 7. klasse

Kommunikative færdigheder

Målet er at kunne

 • forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd- og billedmedier om centrale emner fra hverdagen
 • forstå skrevne tekster, herunder skønlitterære og enkle sagprosatekster eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier
 • udtrykke sig spontant mundtligt, redegøre for informationer
 • fremlægge et forberedt emne, fx i form af lyd- og billedmedieproduktion eller rollespil
 • stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer
 • udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog i form af breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser
 • kommunikere mundtligt og skriftligt gennem digitale medier i enkle, undervisningstilrettelagte forløb

Sprog og sprogbrug

Målet er at kunne

 • anvende et centralt ordforråd inden for udvalgte emner
 • udtrykke sig med en klar og forståelig udtale
 • tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges
 • stave centrale og hyppigt forekommende ord, så kommunikationen lykkes
 • skrive tekster med begyndelse, midte og slutning og anvende centrale sætningsforbindere og pronominer til at skabe sammenhæng
 • anvende centrale indlednings- og afslutningsgambitter i samtaler
 • forstå og udføre centrale sproghandlinger i udvalgte situationer.

Sprogtilegnelse

Målet er at kunne

 • vælge lytte- og læsestrategier afhængigt af formål, især lytning/læsning efter hovedindhold, detaljer eller for at få en oplevelse
 • vælge kommunikationsstrategier, herunder kropssprog og mimik samt omskrivninger eller bede om hjælp til at udtrykke sig
 • vælge skrivestrategier, herunder anvende en grundlæggende viden om skriveprocessens faser
 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at anvende engelsk uden for skolen
 • anvende viden om ligheder mellem engelsk, dansk/modersmål og evt. andre sprog inden for centrale områder
 • vælge arbejdsform, herunder praktiske og kreative arbejdsformer i forhold til den foreliggende aktivitet eller opgave
 • foretage “ord til ord” opslag i en ordbog, anvende it-baserede ordforrådsprogrammer, simple grammatiske oversigter og benytte computerens stavekontrol i enkle lærerstyrede forløb
 • anvende elektroniske medier til kommunikation og informationssøgning
 • anvende forskellige kilder.

Kultur- og samfundsforhold

Målet er at kunne

 • tale med om ungdomskulturer i engelsktalende lande, først og fremmest på baggrund af arbejdet med musiktekster, blade, film, tv og internettet
 • kende til eksempler på kulturforhold og levevilkår i engelsktalende lande, især fra arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd- og billedmedier samt it
 • drage sammenligninger mellem engelsksprogede kulturer og egen kultur.