Gå tilbage

TILSYNSRAPPORT SKOLEÅRET 2016/2017

 

Skole:                                             Stepping Friskole

Skolekode:                                   280218

Tilsynsførende:                          Peter Dal Lawaetz

 

Staten har indført nye regler for tilsyn med de frie skoler. Disse regler indebærer bl.a., at man kun må være tilsynsførende ved den samme skole i 6 år, også selv om man skulle være valgt for en længere periode. Jeg blev for 2 år siden valgt for en 4-årig periode, men falder altså for de nye regler, som træder i kraft med udgangen af 2017. Jeg skal derfor i år aflægge min sidste tilsynsberetning.

Jeg begyndte altså for 6 år siden ved skolens første år som selvstændig fri skole, og har dermed været tilskuer til den utroligt spændende proces, det er at bygge skole – en proces, der ikke har været mindre spændende set i lyset af, at jeg selv har været processen igennem hele 2 gange, dels på en efterskole, dels på en friskole. Jeg kender dermed det kæmpe store arbejde, der ligger for initiativtagerne og senere forældrekredsen i hele forberedelsesfasen og selvfølgelig også efterfølgende, når skolen først er kommet i gang.

En af de første, store opgaver har været ansættelse af en skoleleder til at stå i spidsen for det pædagogiske arbejde og de øvrige ledelsesmæssige opgaver på stedet. Lise blev valgt til denne vigtige post, og det var godt set. Lise er rundet af de frie skoler, og hendes erfaring og indsigt har været vigtige elementer i opbygningen af skolen og fastlæggelse af den pædagogiske linje og den ånd, der skal hvile over stedet. Sammen med bestyrelsen har hun også været med til at præge besættelse af lærerstillingerne. Det er ikke altid lige let, og det er heller ikke altid, at det lykkes i første hug, men skolen rådet i dag over en dygtig og engageret lærergruppe og øvrige ansatte, som i høj grad er med til at præge udviklingen af stedet i en god og positiv retning.

Det har gennem alle årene været utroligt rart og positivt at komme på besøg på skolen. Der er en rigtig god stemning på lærerværelset, ligesom det altid er rart at komme ind i de forskellige klasser, også selv om jeg kommer uanmeldt.  Der er generelt ro til undervisningen, og der er en god tone børnene imellem. Lærerne er opmærksomme og gode til at se det enkelte barn, og skulle der opstå konflikter børnene imellem, bliver der straks taget hånd om det på en rigtig god, og konstruktiv måde.

 

Tilsynsberetningen fraviger ikke væsentligt fra forrige års observationer, og lyder som følger:

 

Overværede fag:

Jer har været på tilsynsbesøg 4 gange i løbet af skoleåret: 1 gang i december, 1 gang i januar, 1 gang i februar og 1 gang i marts. Besøgene har været uforberedte for lærerne og børnene, men aftalt på forhånd med skolelederen.

Ud over deltagelse i morgensamling, har jeg overværet undervisningen i musik med 2, 4 og 6. kl., naturfag med 7. og 9. kl., medborger med 7. til 9. kl., idræt med 4. til 6. kl., tysk med 7. kl., dansk med 6. kl., matematik med 8., kl., krea. med  0. og 1. kl., samt storyline med 1. til 6. kl.

 

Vurdering af elevernes standpunkt.

Jeg har fulgt undervisningen i klasserne, iagttaget elevernes arbejde med opgaveløsninger, deres læsefærdigheder, faglige viden og evne til samarbejde omkring opgaverne, og kan udtale, at undervisningens kvalitet og elevernes udbytte fuldt ud står mål med, hvad der er normalt i folkeskolen.

 

Vurdering af om skolens samlede undervisning ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Ud over de traditionelle boglige fag, indgår der både praktiske, kreative og musiske elementer i fagene. Dette fremmer det enkelte barns mulighed for at kunne gøre brug af sine særlige evner, og sikrer samtidig muligheden for især de børn, der ikke er bogligt stærke for at kunne udfolde sig bedst muligt gennem meningsfyldt arbejde. Fagtilbuddet, undervisningsstoffet, lærerressourcerne og de anvendte materialer lever helt op til, hvad der kan forventes og almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Vurdering af om skolen overholder kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikler og styrker elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling af kønnene.

Skolen er en dansk friskole, hvor daglige fællessamlinger med sang og fortælling indgår som naturlige ting i hverdagen. Fortællingernes indhold er hentet bredt fra de danske folkeeventyr, Danmarks,- og verdenshistorien, god litteratur samt børnenes egne bidrag. Ved fællessamlingerne kommer både voksne og børn til orde, og jeg oplever et åbent og tillidsfuldt forhold elever og lærere imellem, hvilket undervisningstimerne også bærer præg af. Jeg citerer fra skolens målsætning:

……  for at fremme og styrke barnets selvværd og selvforståelse, – for at barnet skal føle tryghed og opleve ligeværd……..

…… Fællesskabet er vigtigt for skolen. Både det fællesskab voksne og børn indgår i på skolen. Men også fællesskabet med byen og dens borgere, idet skolen er en vigtig del af lokalsamfundet. Vi vil lære børnene, at se sig selv som en vigtig del af fællesskabet, og at alle har noget værdifuldt at bidrage med…….

Som jeg oplever skolens daglige virke, lever den fuldt op til lovens intentioner.

Vurdere om undervisningssproget er dansk, med mindre der er givet dispensation.

Bortset fra sprogfagene (engelsk og tysk), hvor en del af konversationen naturligt foregår på det pågældende sprog, foregår al undervisning på skolen på dansk såvel i skrift som på tale.

 

Samlet vurdering.

Stepping Friskole er en god skole. Den har en dygtig og visionær ledelse, velforberedte og fagligt dygtige lærere, og der er gode sociale relationer både i klasserne og mellem børn og voksne. Det bliver taget godt hånd om de enkelte børn. De anvendte materialer, skriftlige opgaver, udleverede opgaver samt det internetbaserede materiale er relevant og veldisponeret, og der gives gode muligheder for elever med forskellige forudsætninger, for at kunne få udbytte af undervisningen. Som forældre kan man være rolige ved at have sine børn på Stepping Friskole.

 

Aller, den 24. marts 2017

Peter Dal Lawaetz

Forældrevalgt tilsyn.