Gå tilbage

Formål for idræt og bevægelse

Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle lyst til bevægelse. Idrætsfaget skal give eleverne erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur. 

Eleverne skal gennem alsidig idrætspraksis have mulighed for at opleve glæden og lysten til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af fysisk udfoldelse i samspil med naturen, kulturen og det samfund de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. 

På Stepping Friskole er idrætsundervisningen for mellemtrinnet og overbygningen (4.-9. Klasse).

Går man på mellemtrinnet har man idræt sammen med alle mellemtrinsklasser, 4.-,5.- og 6. klasse. – Og ligeledes, har man idræt i overbygningen, foregår det sammen med alle overbygningsklasser, 7.-, 8.- og 9. klasse.

Idrætslektionerne forløber over 1,5 time om ugen. Der er 3 lærere tilknyttet både mellemtrins- og overbygningsidræt.

Måden hvorpå vi arbejder med idræt er en smule forskellig, alt efter om det er mellemtrinnet eller overbygningen vi taler om. Dog skal målet med undervisningen lede i samme retning. 

Mellemtrinsidræt skal således bygge et fundament, som vi kan arbejde videre med i overbygningen. 

Idræt i mellemtrinnet

I idrætsundervisningen arbejder vi med 3 kompetenceområder:

Alsidig idrætsudøvelse

 • Redskabsaktivieter
 • Boldbasis og boldspil 
 • Dans og udtryk 
 • Kropsbasis 
 • Løb, spring og Kast

Idrætskultur og relationer

 • Samarbejde
 • Normer og værdier

Idrætten i samfundet

 • Krop, træning og trivsel 
 • Sundhed og trivsel
 • Fysisk træningVi tilrettelægger undervisningen således, at der bruges tid på at tilegne sig viden om, og opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter. Vi har stor opmærksomhed på elevernes motoriske færdigheder, og progressionen i undervisningen skal fremme og udvikle elevernes kropslige koordination.

  Udover de kropslige færdigheder, arbejder vi også med elevernes tilegnelse af viden om og indsigt i; idrætten i samfundet, idrætsfaglige ord og begreber samt alsidige idrætsaktiviteter.

  Forståelsen for hvad fællesskabet har af kvaliteter, vægtes også højt i undervisningen. Eleverne skal lære at deltage aktivt i idrætten og der fokuseres på de mange samarbejdsformer der gør idræt unik.  Eleverne skal opnå erfaring og forståelse for, at idræt kan dyrkes på forskellige måder, i forskellige kontekster.

Idræt i overbygningen

Idræt i overbygningen er også et prøvefag, som kan udtrækkes til prøve i pulje med mundtlig matematik og skriftlig naturfag.

Igennem idrætsundervisningen videreudvikles elevernes beherskelse af motoriske og idrætslige færdigheder. Der stilles, i overbygningen, større korrekthedskrav til de tekniske færdigheder hos eleverne.

Der lægges stadig stor vægt på de 3 kompetenceområder, men hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre, og derigennem at udvikle sig.

Etiske og moralske spørgsmål vil også være i centrum i nogle af undervisningsforløbene, og der vil også blive arbejdet med teori som omhandler sundhed og trivsel i et samfundsmæssigt perspektiv.

På både mellemtrinnet og i overbygningen arbejder vi med begreberne, innovation og entreprenørskab, her arbejder vi med 4 dimensioner: handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Man kunne f.eks. arbejde med elevernes evne til at skabe og videreudvikle på en idrætsaktivitet, et boldspil, kropslige udtryk osv. På denne måde sættes elevernes personlige indstilling og kreativitet i spil.