Gå tilbage

Formål for faget matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

På Stepping Friskole er 10 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om de to fagtimer der er placeret over middag fra kl. 12.00-13.25. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i fx. dansk og matematik, lavere sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet i fagmodulet over middag.

Trinmål efter 3. klasse

Arbejde med tal og algebra

Målet er

 • kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet
 • bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater
 • kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion
 • arbejde med forberedende multiplikation og helt enkel division
 • kende til eksempler på brug af decimaltal, bl.a. i forbindelse med penge og enkle brøker som en halv og en kvart.

Arbejde med geometri

Målet er at kunne

 • tale om dagligdagsting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser
 • arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning
 • undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri
 • arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt
 • undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. ved anvendelse af computeren.

Matematik i anvendelse

Målet er at kunne

 • vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge
 • kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen
 • indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber
 • behandle data, herunder ved hjælp af lommeregner og computer
 • opnå erfaringer med “tilfældighed” gennem spil og eksperimenter.

Statistik og sandsynlighed

Målet er at kunne

 • anvende enkle tabeller og diagrammer
 • at kunne gennemføre og tolke statistiske undersøgelser med enkle data fra den nære omverden – herunder brug af regneark
 • kan udtrykke chancestørrelser ud fra enkle eksperimenter og spil

Målet er at kunne

 • kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer
 • arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • beskrive enkle løsningsmetoder, bl.a. ved hjælp af tegning
 • kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik
 • anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer
 • samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes
 • gennemføre eksperimenter og undersøgelser med sigte på at finde mønstre.

Trinmål efter 6. klasse

Arbejde med tal og algebra

Målet er at kunne

 • kende til de hele tal (positive og negative tal), decimaltal og brøker
 • kan vælge hensigtsmæssig regningsart til løsning af enkle hverdagsproblemer og opstille et simpelt regneudtryk
 • kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter
 • benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger
 • anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger
 • kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i enkle ligninger
 • kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer
 • regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge
 • kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning.

Arbejde med geometri

Målet er at kunne

 • Kategorisere polygoner efter sidelængder og vinkler
 • undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen
 • kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallellitet
 • arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse, herunder fokus på skitser og præcise tegninger
 • kende til forskellige kulturers metoder til at angive dybde i billeder
 • undersøge de enkelte tegnemetoders anvendelighed til beskrivelse af form og afstand
 • måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer
 • tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte dynamisk geometriprogram.

Matematik i anvendelse

Målet er at kunne

 • vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge
 • anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik til løsning af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv
 • kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer
 • beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater
 • opstille hypoteser, og efterfølgende ved at “gætte og prøve efter” medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer
 • formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber
 • samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning
 • undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer såvel som teoretisk arbejde

Statistik og sandsynlighed

Målet er at kunne

 • anvende og tolke grafiske fremstillinger af data – herunder brug af hyppigheder, frekvenser og enkle statistiske deskriptorer
 • gennemføre og præsentere egne statistiske undersøgelser
 • har viden om metoder til at undersøge tilfældighed og chance gennem eksperimenter og spil

Trinmål efter 9. klasse

Matematiske kompetencer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • stille spørgsmål, som er karakteristiske for matematik og have blik for hvilke typer af svar, som kan forventes
 • erkende, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer og vurdere løsningerne 
 • udføre matematisk modellering og afkode, tolke, analysere og vurdere matematiske modeller 
 • udtænke og gennemføre egne ræsonnementer til begrundelse af matematiske påstande og følge og vurdere andres matematiske ræsonnementer 
 • danne, forstå og anvende forskellige repræsentationer af matematiske objekter, begreber, situationer eller problemer 
 • forstå og afkode symbolsprog og formler og oversætte mellem dagligsprog og matematisk symbolsprog 
 • udtrykke sig om matematiske spørgsmål og aktiviteter på forskellige måder, indgå i dialog og fortolke andres matematiske kommunikation 
 • kende, vælge og anvende hjælpemidler i arbejdet med matematik, herunder it, og have indblik i deres mulig- heder og begrænsninger

Matematiske emner

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til

i arbejdet med tal og algebra at

 • anvende tal i praktiske og teoretiske sammenhænge
 • deltage i udvikling af hensigtsmæssige beregningsmetoder på baggrund af egen forståelse samt vælge og benytte regneregler og formler
 • bestemme størrelser ved måling og beregning og sammenligne dem både absolut og relativt
 • forstå og benytte matematiske udtryk, hvori der indgår variable
 • beskrive sammenhænge ved hjælp af funktionsbegreber
 • arbejde med sammenhænge mellem algebra og geometri i arbejdet med geometri at
 • benytte geometriske begreber og metoder til beskrivelse af objekter og fænomener fra dagligdagen
 • undersøge, beskrive og foretage beregninger i forbindelse med plane og rumlige figurer
 • arbejde med forskellige typer af tegninger
 • arbejde med definitioner, sætninger, geometriske argumenter og enkle beviser
 • anvende geometrien i sammenhæng med andre matematiske emner i arbejdet med statistik og sandsynlighed at
 • anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og tolkning af kvantitative data
 • læse, forstå og vurdere statistik og sandsynlighed i forskellige medier
 • forbinde sandsynligheder med tal vha. statistik, enkle kombinatoriske overvejelser og simple modeller.

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har til- egnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • matematisere problemstillinger fra dagligdag, samfundsliv og natur og tolke matematiske modellers beskrivelse af virkeligheden
 • anvende faglige redskaber, begreber og kompetencer til løsningen af matematiske problemstillinger i forbindelse med dagligliv, samfundsliv og natur
 • bruge matematik som et redskab til at beskrive ellerforudsige en udvikling eller en begivenhed
 • erkende matematikkens muligheder og begrænsninger ved beskrivelse af virkeligheden

Matematiske arbejdsområder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • deltage i udvikling af strategier og metoder i forbindelse med de matematiske emner
 • undersøge, systematisere, ræsonnere og generalisere i arbejdet med matematiske problemstillinger
 • læse faglige tekster og kommunikere om fagets emner
 • arbejde individuelt og sammen med andre om behandlingen af matematiske opgaver og problemstillinger
 • arbejde med problemløsning i en proces, der bygger på dialog og på elevernes forskellige forudsætninger og potentialer