Gå tilbage

Formål for faget musik

Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske og udenlandske sange sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.

Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.

Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.

På Stepping Friskole er 9 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor Storyline bruges som den bærende undervisningsmetode (se særskilt herom). Det drejer sig om to fagtimer dagligt, hvor eleverne arbejder tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet.

Trinmål efter 2. klasse

Musikudøvelse

Målet er at kunne

 • deltage opmærksomt i legende musikalsk udfoldelse
 • følge og holde en puls
 • synge med på et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer med vægt på børnesange samt årstids- og højtidssange
 • fremsige et udvalg af rim og remser
 • synge med god intonation i større grupper
 • synge efter anvisninger på tempo, toneleje og udtryk
 • anvende forskellige musikinstrumenter som ledsagelse til leg og sang
 • deltage i sammenspil med enkle rytmiske og melodiske figurer
 • deltage i sanglege og bevægelseslege.

Musikalsk skaben

Målet er at kunne

 • anvende krop, stemme og forhåndenværende klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • skabe lydillustrationer over rim, remser, eventyr eller egne fortællinger
 • udføre enkle improvisationer med ledsagelse af grundpuls
 • skabe små rim, remser og sange.

Musikforståelse

Målet er at kunne

 • lytte opmærksomt til korte musikstykker, der associerer til noget konkret
 • udtrykke oplevelse af musik i ord, billeder og bevægelse
 • udtrykke elementer i et musikstykke i leg og dramatisering
 • bedømme, hvilken af to toner der er højest, samt om en tonerække går op eller ned
 • kende forskel på puls og rytme
 • høre forskel på dur og mol
 • anvende notation til rytme og lyd
 • genkende klangen af størstedelen af musiklokalets instrumenter
 • forstå, at der er forskellige musikgenrer
 • forstå, at musik bruges i mange sammenhænge.

Trinmål efter 4. klasse

Musikudøvelse

Målet er at kunne

 • deltage opmærksomt og med bevidsthed om egen rolle i fælles musikalsk udfoldelse
 • synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer
 • synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale i mindre grupper
 • holde en enkel over- eller understemme i gruppe i flerstemmig sang
 • deltage i fremførelse af enkelt opbyggede talekorsatser, herunder rap
 • anvende musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i enkle sammenspilsarrangementer
 • deltage i sammenspil med varierede rytmer og stemmeforløb
 • spille enkle melodiske forløb efter gehør og med støtte af notation
 • deltage i lettere fællesdanse.

Musikalsk skaben

Målet er at kunne

 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder i skabende musikalsk arbejde
 • skabe lydillustrationer over fortællinger, tekster eller billedforløb
 • udføre enkle improvisationer som del af et musikalsk forløb
 • skabe små melodier med udgangspunkt i sangstemmen, ved hjælp af musikinstrumenter eller computer
 • arrangere enkle musikalske forløb sammen med andre.

Musikforståelse

Målet er at kunne

 • lytte opmærksomt til musik med tydelige karakteristika
 • udtrykke oplevelse af musik nuanceret og bevidst i ord, billeder og bevægelse
 • gøre rede for formforløb og stemning i små musikstykker på baggrund af elementer som dynamik, klangfarve og motiver
 • vurdere relationen mellem tekst og melodi i sange fra det almindelige repertoire
 • anvende de erhvervede musikteoretiske begreber i samtale om musik ved musikudøvelse og musiklytning
 • anvende notation som hjælp til at forstå den rytmiske eller melodiske udvikling i en enkelt stemme
 • vise kendskab til musikinstrumenters lyddannelse og genkende deres klang
 • vise kendskab til musikeksempler, som repræsenterer et genre- og stilmæssigt varieret repertoire og nogle centrale skikkelser med tilknytning til den valgte musik
 • samtale om musikkens funktion i forskellige sammenhænge, bl.a. ved fester og religiøse handlinger og i medier.

Trinmål efter 6. klasse

Musikudøvelse

Målet er at kunne

 • deltage lyttende og medskabende i fælles musikalsk udfoldelse
 • synge et repertoire af nye og ældre danske sange og salmer samt sange på andre sprog, først og fremmest engelsk, norsk og svensk
 • synge med god intonation og klang samt tydelig tekstudtale såvel med som uden mikrofon
 • deltage i vokal flerstemmighed med opmærksomhed på det musikalske udtryk
 • anvende et bredt udvalg af musikinstrumenter fra forskellige instrumentgrupper i sammenspil
 • betjene musiklokalets tekniske udstyr
 • deltage i sammenspil i forskellige stilarter
 • være opmærksom på det musikalske udtryk i sammenspillet
 • bruge notation som støtte for musikudøvelsen
 • deltage i fællesdanse fra forskellige kulturer.

Musikalsk skaben

Målet er at kunne

 • anvende krop, stemme, musikinstrumenter og andre klangkilder, herunder computer, i skabende musikalsk arbejde
 • skabe lydforløb med udgangspunkt i fortællinger, tekster eller billedforløb
 • udføre improvisation over en fastlagt akkordfølge
 • skabe enkle melodier eller små musikstykker ved hjælp af computer
 • arrangere musik ud fra eksperimenter og drøftelser.

Musikforståelse

Målet er at kunne

 • lytte opmærksomt og med forståelse til musik i forskellige genrer og stilarter
 • lytte til levende, professionelt fremført musik med forståelse for koncertsituationen
 • fortolke et stykke musik gennem selvvalgte udtryksformer
 • gøre rede for formforløb og stemning i musikstykker i forbindelse med udøvelse og lytning
 • anvende enkle akkordmønstre efter anvisning
 • anvende notation som hjælp til at få overblik over sammenhæng og formforløb i et musikstykke med flere stemmer
 • gøre rede for forskellige instrumenters virkemåde og deres rolle i sammenspilsrelationer
 • identificere vigtige træk ved musik fra udvalgte perioder i den vesterlandske musikkultur og vise kendskab til nogle centrale musikhistoriske skikkelser
 • vise kendskab til musik fra andre kulturer
 • samtale om musikkens funktion og virkning som samlende, stemningsskabende, opildnende og manipulerende
 • samtale om, hvordan musik optræder både som kunstnerisk udtryk og som vare.