Gå tilbage

Formål for faget natur/teknik

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude.

Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi.

På Stepping Friskole er 10 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om de to fagtimer der er placeret over middag fra kl. 12.00-13.25. I storyline-timerne arbejder eleverne tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i fx. dansk og matematik, lavere sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet i fagmodulet over middag.

Trinmål efter 2. klasse

Den nære omverden

Målet er at kunne

 • sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse
 • undersøge ændringer af stoffer og materialer fra dagligdagen, herunder is, der smelter, vand, der fryser, vand, der fordamper og sukker, der opløses
 • undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd
 • beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper
 • kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året
 • kunne beskrive en plante ved rod, stængel, blad og blomst
 • kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever
 • kende menneskets sanser og enkle regler for sundhed
 • kunne forbinde de forskellige årstider med vigtige begivenheder i naturen
 • undersøge enkle forhold vedrørende vejret, herunder temperatur og nedbør
 • beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor, hvor vi handler, hvordan vi kommer rundt, hvor vi arbejder, og hvor der er natur
 • kende enkle kort, enkle signaturer og verdenshjørnerne.

Den fjerne omverden

Målet er at kunne

 • kende til kategorier af dyr, herunder vilde dyr, husdyr, kæledyr, fortidsdyr og fantasidyr
 • fortælle om, hvordan dyr præsenteres i medier og reklamer
 • kende udvalgte dyr og planter fra andre verdensdele
 • kende udvalgte dyr og planter fra forskellige naturområder
 • kende udvalgte eksempler på menneskers levevilkår i andre dele af verden
 • kende signaturer for land, sø, hav og bjerg ved brug af atlas og kort
 • fortælle om årstider, sol og måne samt ændringer i længde på dag og nat.

Menneskets samspil med naturen

Målet er at kunne

 • tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab
 • give eksempler på ressourcer, der indgår i dagligdagen, herunder vand, fødevarer, elektricitet og affald.

Arbejdsmåder og tankegange

Målet er at kunne

 • formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvad er ting lavet af, hvilken temperatur har vandet fra hanen, hvor kan vi finde regnorme, hvorfor regner det?
 • opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter
 • anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort
 • ordne resultater og erfaringer på forskellige måder
 • formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning.

Trinmål efter 4. klasse

Den nære omverden

Målet er at kunne

 • sortere og beskrive materialer som metal, plast, sten og affald efter faglige kriterier
 • undersøge og skelne om ændringer i stoffer er endelig, eller om de kan gendannes, herunder omdannelse af vand mellem de tre tilstandsformer, opløsning af salt og forbrænding af stearinlys
 • kende forskellige materialer og stoffers oprindelse, brug, genbrug og bortskaffelse og kende til nedbrydning, herunder formuldning og rustdannelse
 • kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper
 • kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur
 • stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser
 • fortælle om menneskets kropsfunktioner, fx åndedræt og fordøjelsessystem
 • kende oxygen, kuldioxid samt næringsstofferne protein, fedt og kulhydrat
 • beskrive enkle og vigtige regler for sund levevis
 • bruge enkle fagudtryk i beskrivelsen af vejriagttagelser, herunder temperatur, vindstyrke, nedbør og sigtbarhed
 • redegøre for karakteristiske træk ved lokalområdet, herunder opdeling i land, by og trafikårer
 • kunne anvende enkle kort, faglige signaturer og verdenshjørnerne.

Den fjerne omverden

Målet er at kunne

 • beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder
 • beskrive og give eksempler på menneskers levevilkår i andre kulturer på forskellige udviklingstrin i forhold til egne levevilkår
 • kende forskellige klimazoner og plantebælter på tematiske kort, herunder hvad der kendetegner de fire klimazoner og deres plantebælter, herunder typiske husdyr
 • kende eksempler på menneskers levevilkår i forskellige klimazoner
 • give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen, herunder hvordan der formidles viden om vejr, sundhed og naturkatastrofer
 • kende de syv verdensdele og kunne udpege dem på et verdenskort
 • kende udvalgte stednavne på regioner og lande i vores egen del af verden, herunder Norden og Europa
 • kende geografiske forhold, der er karakteristiske for udvalgte regioner og lande i vores egen verdensdel, herunder kunne aflæse vigtige oplysninger om landets natur
 • kende månens bevægelse omkring Jorden og Jordens bevægelse omkring solen og forbinde dette med oplevede dagligdags fænomener, herunder årets og døgnets længde og årstider, månens faser
 • kende hovedtræk af Jordens og livets udvikling.

Menneskets samspil med naturen

Målet er at kunne

 • give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift, landbrug og fredning
 • give eksempler på samfundets anvendelse af ressourcer og teknik, herunder hvordan vi producerer elektricitet, varme og papir
 • kunne sortere affald i forskellige fraktioner som organisk affald, glas, papir, metal og kemikalieaffald
 • beskrive forskelle og ligheder på redskaber og apparaters udformning og anvendelse til forskellige tider

Arbejdsmåder og tankegange

Målet er at kunne

 • formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser
 • gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter
 • arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning
 • sammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennem tegninger, diagrammer, tabeller, digitale billeder eller lydoptagelser
 • formidle – mundtligt og skriftligt – data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier.