Gå tilbage

Formål for faget naturfag

Naturfagsundervisningen på Stepping Friskole foregår i overbygningen, og organiseres således at fagene er koblet sammen til en enhed. Naturfagsundervisningen skal udvikle naturfaglige kompetencer indenfor fagene: fysik/kemi, biologi og geografi. I undervisningen vægter fysik/kemi 40% mens biologi og geografi hver især udgør 30%.

Naturfagsundervisningen omhandler både naturfaglige og samfundsfaglige aspekter, og skal skabe grundlag for, at eleverne kan bruge deres erhvervede kompetencer i deres videre uddannelsesforløb, men også når de som samfundsborgere står overfor naturfaglige problemstillinger.

De 4 kompetenceområder vi arbejder med er:

Undersøgelsekompetencen

Eleven kan …

 • formulere en naturfaglig problemstilling, som kan undersøges
 • planlægge, hvordan problemstillingen kan undersøges
 • opstille forventninger (hypoteser) til de praktiske undersøgelser
 • forklare faserne i en naturvidenskabelig undersøgelse
 • udvælge eller selv designe undersøgelser som kan belyse problemstillingen
 • forklare om relevante undersøgelsesmetoder i forhold til det praktiske arbejde
 • gennemføre en systematisk undersøgelse med observationer, eksempelvis med dataopsamling
 • anvende og redegøre for kontrol af variable ved praktiske undersøgelser
 • strukturere og formidle undersøgelsesresultater
 • forholde sig kritisk til sine resultater og kunne redegøre for eventuelle fejlkilder
 • konkludere på sine undersøgelsesresultater, og anvende dem til belysning af en problemstilling

Modelleringskompetencen

Eleven kan …

 • genkende og forklare sammenhænge mellem årsager, naturfaglige forhold og fremtrædelsesformer
 • forklare indre sammenhænge i en naturfaglig problemstilling
 • relatere naturfaglige forhold og problemstillinger til den nære og fjerne omverden
 • beskrive naturfag og teknologis roller i samfundsudviklingen
 • fortælle om udvikling af naturfaglig viden i en historisk og kulturel sammenhæng
 • kritisk vurdere naturfaglig viden i forhold til anden viden

Perspektiveringskompetencen

Eleven kan …

 • genkende og forklare sammenhænge mellem årsager, naturfaglige forhold og fremtrædelsesformer
 • forklare indre sammenhænge i en naturfaglig problemstilling
 • relatere naturfaglige forhold og problemstillinger til den nære og fjerne omverden
 • beskrive naturfag og teknologis roller i samfundsudviklingen
 • fortælle om udvikling af naturfaglig viden i en historisk og kulturel sammenhæng
 • kritisk vurdere naturfaglig viden i forhold til anden viden

Kommunikationskompetencen

Eleven kan …

 • mundtligt og skriftligt formidle naturfaglige forhold med brug af fagsprog
 • underbygge argumenter med brug af relevante naturfaglige begrundelser
 • målrettet uddrage centralt naturfagligt indhold fra tekster og andre kilder

 

Måden vi arbejder med de 4 kompetencer på, er igennem projektorienteret arbejde, hvor vi har fokus på ét emne som skal indeholde elementer fra alle tre naturfag, dette emne kalder vi et “fællesfagligt fokusområde”. Emnet starter typisk meget lærerstyret, hvor eleverne får viden om det faglige indhold som kunne være grobund for nogle undersøgelser og modeller. Herefter bliver processen meget elevstyret, og eleverne arbejder nu med deres egen problemstilling, samt arbejdsspørgsmål. Disse spørgsmål skal være grobund for udvikling af undersøgelser, modeller, grafer, perspektivering osv.

Et fællesfagligt fokusområde tager typisk 6 uger fra start til slut, og som afslutning og evaluering viser grupperne deres undersøgelser og modeller for hinanden.

I løbet af 8.- og 9. Klasse skal eleverne have været igennem 4-6 fællesfaglige fokusområder, og det er disse emner der opgives til prøven i 9. Klasse.

I naturfagsundervisningen gør vi også stor brug af vores lokalområde, vi tager på besøg hos lokale virksomheder, og eleverne bruger ofte de lokale som kilder i deres undersøgelser. Vi oplever at besøgene inspirerer eleverne – de får skabt nogle undersøgelser som bliver unikke og deres helt egne, dette medvirker også til et helt andet ejerskab over undersøgelsen og processen, end de ville opnå ved blot at få udleveret en forsøgsvejledning.