Gå tilbage

Formål for faget tysk

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

På Stepping Friskole er 9 af de ugentlige undervisningslektioner skemalagt som undervisning, hvor storyline bruges som den bærende undervisningsmetode. Det drejer sig om to fagtimer dagligt, hvor eleverne arbejder tværfagligt ud fra et overordnet emne. I årsplanen er der planlagt 3 længerevarende storylines og nogle få af kortere varighed. I hver enkelt storyline er skolens almindelige fag tænkt ind i forløbene. I nogle storylines er der fokus på de humanistiske fag, mens der er overvægt af de naturvidenskabelige fag i andre. Da alle fag, over et år, er repræsenteret i storylineforløbene, er det ugentlige skemalagte timetal i de enkelte fag lavere, sammenlignet med et tilsvarende skema, hvor storyline ikke anvendes som en undervisningsmetode.

Formålet for det enkelte fag og de enkelte trinmål, er således også gældende for den undervisning der foregår ud fra storylinemetoden, også selvom de enkelte fag ikke er direkte repræsenteret på skemaet.

På Stepping Friskole påbegyndes undervisningen i faget tysk på 5. klassetrin.

Trinmål efter 7. klasse

Kommunikative færdigheder

Målet er at kunne

 • lytte til og forstå sætninger og udtryk i forbindelse med nære og genkendelige emner, som interesser, fritid, venner, familien og skolen
 • følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på tysk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
 • udtrykke sig på tysk, herunder om sig selv, familie, fritid og skole i et enkelt sprog med særlig vægt på spørge- og svarteknikker
 • gengive hovedindholdet i et enkelt sprog af en kort, let tekst
 • præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog, bl.a. i form af planche, rollespil og Keynote
 • læse og forstå hovedindholdet af sprogligt enkle tekster om almindeligt forekommende emner, evt. med støtte i billeder
 • uddrage og anvende informationer af enkle teksttyper, som tv-programmer, reklamer og menukort
 • skrive ord, udtryk og enkle sætninger inden for kendte emner.

Sprog og sprogbrug

Målet er at kunne

 • udtrykke sig med en forståelig udtale
 • iagttage ligheder mellem tysk og dansk
 • anvende et tilstrækkeligt ordforråd til at kunne forstå og tale om nære og genkendelige emner
 • anvende grundlæggende tyske høfligheds- og omgangsformer
 • afgøre, om noget foregår nu, før eller i fremtiden
 • kende til ordstilling og ordklasser
 • stave enkle ord og udtryk.

Sprogtilegnelse

Målet er at kunne

 • turde udtrykke sig på tysk og udnytte muligheder for at opsøge sproget uden for skolen
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, herunder bede om hjælp til at udtrykke sig og lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation
 • gætte kvalificeret i forbindelse med lytning
 • gætte kvalificeret i forbindelse med læsning
 • anvende iPad’en til tekstbehandling, undervisningsportaler og kommunikation
 • anvende computeren til tekstbehandling og kommunikation
 • foretage “ord til ord” opslag i en ordbog
 • kende til skriveprocessens faser
 • anvende et praktisk-musisk udtryk i forbindelse med en fremlæggelse.

Kultur- og samfundsforhold

Målet er at kunne

 • kende til eksempler på kultur- og levevilkår i Tyskland inden for emner, som bygger på elevernes erfaringsverden
 • sammenligne eksempler på tysk kultur med egen kultur inden for deres erfaringsverden
 • anvende tysk som kommunikationsmiddel, bl.a. i forbindelse med skolekontakt og e-mail.