Gå tilbage

TILSYNSRAPPORT STEPPING FRISKOLE 2015

Skolekode 280218 

Tilsynsbesøg tirsdag, den 17. september 2014

Skoleårets første besøg begyndte ved morgensamlingen med en fortælling om en families udvandring til Amerika. Der var en medlevende fortælling, og der var stor lydhørhed blandt børnene. Gymnastiksalen er – med det efterhånden ret store elevtal – blevet det nye fælles samlingsrum. Umiddelbart ikke så hyggeligt som det gamle samlingslokale, men det fungerede faktisk godt. Rummet er øjensynligt bygget efter ”det gyldne snit”, hvilket som bekendt er det ultimative når det angår arkustikken. Og det fungerer fint – alle kan fint høre, hvad der bliver fortalt uden tekniske hjælpemidler. Og når ribberne kommer væk, og der bliver malet lidt vægge, så det ikke længere umiddelbart ligner en gymnastiksal, så bliver det faktisk rigtig fint.

Efter en efterfølgende snak og en kop kaffe på lærerværelset, var jeg inde i 4. klasse til dansk diktat og i 3. klasse til engelsk.

I dansk skulle 4. klasse have deres første diktat i den nye bog. Det er et rigtig godt system, hvor eleverne kan arbejde med den samme bog, og få oplæst den samme diktat, men individuelt arbejde på 3 forskellige niveauer. Da det var første gang, blev der gjort meget ud af introduktionen, og der blev dikteret langsomt med ekstra gentagelser, hvor det var nødvendigt. Efter diktaten arbejdede børnene med selvstændig frilæsning

I engelsk i 3. klasse arbejdede børnene med et spændende program på deres i-Pads. Der var i programmet nogle spørgsmål, som eleverne skulle besvare ved at indtale det på i-Paden.. Spørgsmålene blev først gennemgået af læreren, hvorefter børnene gik sammen to og to og arbejdede med indtalingen af svarene. Et rigtig godt eksempel på hvordan i-Pads kan bruges som et godt arbejdsredskab: I stedet for – som tidligere – at læreren spurgte én elev, som så skulle svare, ja så kan alle børnene nu være aktive på samme tid. De kan selv afspille og høre deres svar, evt. slette dem og indtale på ny.

Efter timen fik jeg en snak og en opdatering af Lise omkring den aktuelle situation med elevtal, klasser, nyansættelser mm.

En dag med nogle gode timer, og en oplevelse af en god stemning, kompetente vokse og aktive børn med en god arbejdsmoral. 

Tilsynsbesøg onsdag, den 12. november 2014

Jeg indledte mit besøg ved at overvære slutningen på den spændende fortælling om Ronja Røver-datter til morgensamlingen. God fortæller og opmærksomt, lyttende børn. Der afsluttedes med fællessang med god deltagelse af børnene.

Efter en god snak med skolelederen, Lise, og en kop kaffe og en snak med nogle af lærerne, gik jeg til engelsk i 3. klasse. Timen begyndte med en fællessang – på engelsk naturligvis – som havde til formål på en rigtig god måde at indlære klokken. Herefter fik børnene udleveret opgaveark, hvor de skulle aflæse tiderne på forskellige ure, og skrive tiden på engelsk. Det meste af undervisningen foregik i øvrigt på engelsk.

Jeg gik derefter til dansk i 1. klasse. Her arbejdede børnene med bogstaver, i dag bogstavet D, som dels forlyd, baglyd og stumt bogstav. Børnene fik udleveret bogstavskort med hhv. konsonat og vo-kal, og skulle så finde sammen to og to og udtale lydene af de sammensatte bogstaver, dels med vo-kalen først, dels med konsonanten først. En rigtig god øvelse. Børnene læste derefter i deres bog-stavsbog, og der blev taget hul på det nye bogstav T.

Efter spisepausen gik turen til 9. kl. som arbejdede med emnet ”Magt og afmagt”, hvortil de havde læst ”Drengene fra Sct. Petri”. De skulle arbejde med analysespørgsmål stillet til teksten (og filmen, som de havde set). De skulle hver vælge to personer til personkarakteristik og de skulle lave referat og lave perspektivering til andre bøger/film omkring emnet. Begreber som ”plot-point”, ”klassisk analysemodel” og ”berettermodel” diskuteredes, og kunne anvendes individuelt.

Til slut var jeg en tur forbi sløjdlokalet, hvor en gruppe elever var i gang med produktionen til årets juleværksted. En del drenge – og enkelte piger – var her i fuld gang med sav, høvl og sandpapir, og mange spændende produkter var i gang med at finde sin form

En fin dag på friskolen præget af en god stemning, veludført og velforberedt undervisning og en fornuftig arbejdsdisciplin hele vejen rundt.

TILSYNSBESØG, MANDAG, DEN 2. MARTS 2015

Ud over behagelig snak med enkelte lærere samt skolelederen Lise, samt deltagelse i morgensamling, overværede jeg på dagens tilsynsbesøg undervisningen i følgende fag:

Jeg var først med i engelsk i 8. klasse. Timen begyndte med en ”short warmer”, hvor børnene øvede engelsk med forskellige spil og opgaver, enten individuelt eller to og to.

Herefter arbejdede børnene parvis med tekster på deres i-Pads. De skulle læse forskellige tekster, og derefter træne og indtale (oplæse) teksterne til i-Paden og lægge indtalingerne med markeringer ved de forskellige tekster, så læreren efterfølgende kunne gå ind og aflytte og kommentere dem. En god metode, der medfører, at mange børn kan være aktive samtidig i forhold til f.eks. min egen skoletid, hvor kun typisk én elev læste ad gangen. Samtidig gør samarbejdet, at børnene indbyrdes kommenterer og giver respons på hinandens præstationer på en god måde.

Herefter gik jeg til dansktime i 5. klasse. Timen indledtes med en snak om de staveord børnene havde arbejdet med. Herefter stod den på litteratur. I dag handlede det om en forholdsvis ny genre: Computerspils-genren. Der blev talt om forskellen mellem strategi-spil, actions-spil og adventure-spil. Emnet var tydeligvis noget, der interesserede klassen. Der var stort engagement og diskussionslyst (ikke mindst blandt drengene), og der blev draget gode paralleller til øvrige genrer fra litteraturen og inddraget eksempler fra tidligere læst litteratur.

Sidst fulgte jeg 2. klasse i dansk. Planen for timens forløb blev skrevet op på tavlen, så børnene vidste, hvad der skulle ske. En lille – men rigtig god detalje (også for større børn) – som er med til at skabe struktur og overblik. Der er der faktisk mange børn, der kan drage stor fordel af. Herefter en grundig introduktion og fælles gennemgang til det skriftlige arbejde, der sikrede, at alle vidste hvad de skulle. Efterhånden som børnene blev færdige, blev de opfordret til at hjælpe og checke de kammerater, der endnu ikke var færdige, noget der tydeligvis var almindeligt og derfor helt naturligt for børnene, og som var medvirkende til at alle børn var aktive i undervisningen.

Til sidst arbejdede børnene sammen parvis om opgaveløsning i opgavehæfterne.

I alle klasser blev der arbejdet med tingene på en god måde, og niveauet skønnes fint med den forskellighed, der naturligt vil være i den enkelte årgang.

TILSYNSBESØG FREDAG, DEN 10. APRIL 2015

Jeg begyndte med af følge en time i dansk i 7./8. klasse. Emnet var ”gys og gru”. Eleverne blev delt i hold for løsning af opgaver til en læst bog. De begyndte med en fortællerrunde, hvor de i gruppen på skift for hinanden skulle fortælle handlingen fra bogen. En elev lægger ud og læreren tager tid. Hver 10. sekund skal man bytte fortæller osv. Rigtig god måde at skærpe opmærksomheden og drage alle aktivt ind i arbejdet. Efter fælles snak om elementer fra bogen, gik eleverne i gang med de udleverede opgaver. De kunne vælge mellem forskellige discipliner – enten indtale afsnit fra bogen med pålagte effekter, lave filmsekvens på samme måde eller lave en ”forfilm” (appetitvækker) til bogen. Alt foregik med i-Pad.

Godt eksempel på en velforberedt og velafviklet undervisning med god elevinteresse og højt aktivitetsniveau.

Jeg gik så til time i 0. klasse. Børnene var overraskende hurtigt på deres pladser, og læreren begyndte med at fortælle, hvad børnene skulle lave i timen. Herefter snak om dag, dato og måned, og der arbejdedes med forlyde og tilhørende håndtegn. Børnene var rigtig flinke til at række hånden i vejret og ikke tale i munden på hinanden. Så blev opgavehæfterne taget frem, og børnene øvede sig i at skrive bogstavet A som stort og lille – først i luften i kor sammen med læreren, derefter i hæfterne. Efter dette blev børnene delt op i tre grupper: Male bogstavsplakater, gå på biblioteket eller arbejde videre i deres skrivehæfter. Efter noget tid byttede man så rundt.

Traditionelt kan børnehaveklassebørn jo være en livlig affære, men læreren havde et øje på hver finger og fuldt overblik over klassen, og da aktiviteterne var godt forberedte og tilpas varierede, forløb timen på en meget fin måde og med megen god læring.

KONKLUSION

 Sammenfattende fra mine besøg kan jeg – i lighed med de foregående år – udtale, at jeg generelt har mødt dygtige og velforberedte lærere, der har leveret en god og sober undervisning. Jeg har oplevet et godt undervisningsmiljø, hvor der generelt er ro omkring undervisningen og udfordring til børn på de forskellige niveauer, hvor de nu befinder sig, lige som der en god tone imellem børnene og de voksne. De undervisningsmaterialer, som jeg har set, har været tidssvarende og relevante. Jeg kan forsikre jer forældre om, at I kan være trygge ved at have jeres børn på Stepping Friskole.

Jeg er som garant overfor ministeriet af jer forældre valgt til bl.a. at sikre, at I her på stedet tilbydes en undervisning, der kan stå mål med det, der normalt kræves i folkeskolen. Jeg skal således udtale følgende:

  • At Stepping Friskole fuldt ud giver en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
  • at undervisningen – bortset fra fremmedsprogene – foregår på dansk
  • At Stepping Friskole gennem undervisning og samvær forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
  • At Stepping Friskole kan kendetegnes ved et godt forhold mellem lærere og elever overordnet præget af gensidig tillid og respekt.
  • At Stepping Friskole som helhed tilbyder eleverne et godt læringsmiljø.

 

Aller, den 21. april 2015

Peter Dal Lawaetz

Eksternt tilsyn